BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXIII SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, 08.06.2017 r.

 

                                 

       Uprzejmie informuję, że 21 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Śniadowie odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Śniadowo VII kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
 5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Śniadowo.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;

b)   udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Śniadowo;

c)    zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

d)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2024;

e)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

f)    udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego;

g)    zmiany granic stałych okręgów wyborczych Gminy Śniadowo;

h)   ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;

i)     zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;

j)     zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy;

k)   zmiany uchwały powołującej Komisję Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego;

l)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śniadowo w latach 2014-2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;

m)uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie;

n)   nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Śniadowie.

 1. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy VII kadencji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo

Waldemar Grzegorz Malinowski