BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 18.08.2017r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży ul. Nowa 2, 18-400 Łomża w dniu 18 sierpnia 2018r. wydało decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Śniadowo z dnia 29 czerwca 2017r. znak: RGSR.6220.02.2017 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Składowiska odpadów (przemysłowych) innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tys. ton, instalacji stabilizacji tlenowej i biosuszenia odpadów, infrastruktury zakładowej w miejscowości Ratowo – Piotrowo, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie”.

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

                                                                                                           Śniadowo, dn.30.06.2017r.

RGSR.6220.09.2017

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie, znak: RGSR.6220.09.2017 z dn. 30.06.2017r. o zawieszeniu postępowania na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW planowanego na części działki nr 667 – obręb geodezyjny Śniadowo, gmina Śniadowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pok. nr 13 w godz. 8.00 – 15.00.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Wójt Gminy Śniadowo informuje, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW planowanego na części działki nr 667 – obręb geodezyjny Śniadowo, gmina Śniadowo”.


ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Śniadowo, dn. 25.11.2016r.

RGSR.6131.85.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

           Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Śniadowo podaje do publicznej wiadomości:

           że, w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr geod. 111 w obrębie miejscowości Truszki.

           Z w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo,
ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO ZA 2015 ROK

Pliki do pobrania:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Śniadowo za 2014r.

Pliki do pobrania: