BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

     Śniadowo, dn. 14.05.2018r.

RGSR.6220.09.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

   Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

      ”Rozbudowie i modernizacji obiektu hodowlanego do obsady 51 DJP w systemie bezściołowym z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok. 600,0 m3        ( obsada docelowa 59,0 DJP ),budowie zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0 – 12,0 m3 na działce nr 55/1 w miejscowości Konopki Młode, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.  

   Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 14.05.2018r.

RGSR.6220.09.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                     Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 26.04.2018r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

   ”Rozbudowie i modernizacji obiektu hodowlanego do obsady 51 DJP w systemie bezściołowym z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności ok. 600,0 m3 ( obsada docelowa 59,0 DJP ),budowie zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10,0 – 12,0 m3 na działce nr 55/1 w miejscowości Konopki Młode, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.  

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 14.05.2018r. do 29.05.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

   Śniadowo, dn. 14.05.2018r.

RGSR.6220.10.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

   Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

”Rozbudowie i modernizacji obiektu hodowlanego do obsady 32 DJP (20 DJP rozbudowa i 12 DJP modernizacja) w systemie bezściołowym, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 350,0 m3 (obsada docelowa 59,0 DJP) na działce nr 253/1 w miejscowości Śniadowo, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 14.05.2018r.

RGSR.6220.10.2018

OBWIESZCZENIE

 

 

                     Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z póżn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.05.2018r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

”Rozbudowie i modernizacji obiektu hodowlanego do obsady 32 DJP (20 DJP rozbudowa i 12 DJP modernizacja) w systemie bezściołowym, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 350,0 m3 (obsada docelowa 59,0 DJP) na działce nr 253/1 w miejscowości Śniadowo, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

           Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

                   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 14.05.2018r. do 29.05.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 11.05.2018r.

RGSR.6220.08.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                     Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25.04.2018r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

”Budowie obory w systemie bezściołowym na 100,0 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok 1200,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok.     15,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 100,0 DJP na działce nr 250 we wsi Jastrząbka Młoda, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.  

           Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 11.05.2018r. do 25.05.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

     Śniadowo, dn. 11.05.2018r.

RGSR.6220.08.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

   Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

”Budowa obory w systemie bezściołowym na 100,0 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok 1200,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok.     15,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 100,0 DJP na działce nr 250 we wsi Jastrząbka Młoda, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.  

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Śniadowo, dn. 07.05.2018r.

RGSR.6220.07.2018

 

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

 

               Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7 maja 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowie obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym do 150,0 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1782,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 15,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 150,0 DJP na działce nr 171 we wsi Jastrząbka Młoda, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”

                 Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

           Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

             Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 24.04.2018r.

RGSR.6220.07.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                       Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

”Budowie obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym do 150,0 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1782,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 15,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 150,0 DJP na działce nr 171 we wsi Jastrząbka Młoda, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

           Jednocześnie informuję, że z ww. postanowieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Śniadowo, dn. 24.04.2018r.

RGSR.6220.05.2018

 

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

 

               Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

”Rozbudowie obory do obsady 59,0 DJP w systemie wolnostanowiskowym, bezściołowym, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 400,0 m3 (obsada docelowa 59,0 DJP) na działce nr 268 we wsi Stare Szabły, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”

                 Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

           Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

             Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego