BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Śniadowo, dn. 15.03.2018r.

RGSR.6220.01.2018

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

 

               Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 marca 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowie obory do 115 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie – do 115 DJP), w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 1155 m3, realizowana na terenie obejmującym część działki nr 89 i 90 w miejscowości Jakać – Borki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

               Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

           Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

             Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 14.03.2018r.

RGSR.6220.04.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                    Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie RGSR.6220.04.2018 z dnia 14.03.2018r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

„Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Dębowo II – pole A i B gm. Śniadowo położonego na działkach nr 49/1, 50/4, 50/5, 50/17, 53/1, 258 – obręb ewidencyjny Dębowo gm. Śniadowo”

                      Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pok. nr 13 2 w godz. 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Śniadowo, dn. 13.03.2018r.

RGSR.6220.03.2018

 

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

               Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 marca 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia fotowoltaiczna do 1MW, polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, składającej się z zespołu modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkcją energii elektrycznej, dostarczanej do sieci PGE Dystrybucja S.A., zlokalizowanej w miejscowości Stare Jemielite gm. Śniadowo , pow. łomżyński na działce o nr ewidencyjnym 7/4, 7/5”.

                 Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

           Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


Obwieszczenie o wznowieniu postepowania

Śniadowo, dn. 13.03.2018r.

RGSR.6220.02.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o wznowieniu postępowania

 

 

             Na podstawie art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

 

zawiadamiam,

 

            że 13 marca 2018 roku wydane zostało postanowienie, znak: RGSR.6220.02.2018 dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

”Budowie obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym do 208,0 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 2480,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 20,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 208,0 DJP na działce nr 96/2 we wsi Jakać - Borki, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

             Jednocześnie informuję, że z ww. postanowieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Śniadowo, dn. 12.03.2018r.

RGSR.6220.06.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

   Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

”Rozbudowie obory do obsady 59,0 DJP w systemie wolnostanowiskowym, bezściołowym, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 400,0 m3 (obsada docelowa 59,0 DJP) na działce nr 268 we wsi Stare Szabły, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.  

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 12.03.2018r.

RGSR.6220.06.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                     Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07.03.2018r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Rozbudowie obory do obsady 59,0 DJP w systemie wolnostanowiskowym, bezściołowym, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 400,0 m3 (obsada docelowa 59,0 DJP) na działce nr 268 we wsi Stare Szabły, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.  

                       Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Zarząd Zlewni w Ostrołęce

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 12.03.2018r. do 26.03.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 12.03.2018r.

RGSR.6220.01.2018

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

               Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie obory do 115 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie – do 115 DJP), w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 1155 m3, realizowana na terenie obejmującym część działki nr 89 i 90 w miejscowości Jakać - Borki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

                 Jednocześnie informuję, że z ww. postanowieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach     od 7:30 do 15:30.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 01.03.2018r.

RGSR.6220.03.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                       Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Elektrownia fotowoltaiczna do 1MW, polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, składającej się z zespołu modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkcją energii elektrycznej, dostarczanej do sieci PGE Dystrybucja S.A., zlokalizowanej w miejscowości Stare Jemielite gm. Śniadowo , pow. łomżyński na działce o nr ewidencyjnym 7/4, 7/5”.  

           Jednocześnie informuję, że z ww. postanowieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 27.02.2018r.

RGSR.6220.02.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                    Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie RGSR.6220.02.2018 z dnia 27.02.2018r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

”Budowie obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym do 208,0 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 2480,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 20,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 208,0 DJP na działce nr 96/2 we wsi Jakać - Borki, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

                     Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pok. nr 13 2 w godz. 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Śniadowo, dn. 26.02.2018r.

RGSR.6220.16.2017.2018

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

 

          Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lutego 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Produkcji pelletu z biomasy” na działce o nr geod. 29/42 w obrębie miejscowości Stare Ratowo, gmina Śniadowo, pow. łomżyński”

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

           Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 


Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Śniadowo, dn. 23.02.2018r.

RGSR.6220.15.2017.2018

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

 

          Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lutego 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Punkt zbierania i magazynowania odpadów” na działce o nr geod. 36/1 w obrębie miejscowości Stare Ratowo, gmina Śniadowo, pow. łomżyński.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przewiduje się odbieranie i czasowe magazynowanie odpadów o kodach:

15 01 04 – opakowania z metali

17 04 02 – aluminium

19 12 03 – metale nieżelazne

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

           Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 


ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

     Śniadowo, dn. 22.02.2018r.

RGSR.6220.05.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

   Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

”Budowie obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym do 120,0 DJPoraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 15,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 120,0 DJP na działce nr 52 we wsi Stare Szabły, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 22.02.2018r.

RGSR.6220.05.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

                     Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16.02.2018r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

”Budowie obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym do 120,0 DJPoraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 15,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej do 120,0 DJP na działce nr 52 we wsi Stare Szabły, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

                       Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 22.02.2018r. do 08.03.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 21.02.2018r.

RGSR.6220.04.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12.02.2018r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Dębowo II – pole A i B gm. Śniadowo położonego na działkach nr 49/1, 50/4, 50/5, 50/17, 53/1, 258 – obręb ewidencyjny Dębowo gm. Śniadowo”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży i   PGW Wody Polskie RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.        

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 21.02.2018r. do 07.03.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

   Śniadowo, dn. 21.02.2018r.

RGSR.6220.04.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„ Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Dębowo II – pole A i B gm. Śniadowo położonego na działkach nr 49/1, 50/4, 50/5, 50/17, 53/1, 258 – obręb ewidencyjny Dębowo gm. Śniadowo”.

Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 13.02.2018r.

RGSR.6220.16.2017.2018

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

             Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Produkcji pelletu z biomasy” na działce o nr geod. 29/42 w obrębie miejscowości Stare Ratowo, gmina Śniadowo, pow. łomżyński”

           Jednocześnie informuję, że z ww. postanowieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 12.02.2018r.

RGSR.6220.15.2017.2018

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

             Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Punkt zbierania i magazynowania odpadów” na działce o nr geod. 36/1 w obrębie miejscowości Stare Ratowo, gmina Śniadowo, pow. łomżyński.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przewiduje się odbieranie i czasowe magazynowanie odpadów o kodach:

15 01 04 – opakowania z metali

17 04 02 – aluminium

19 12 03 – metale nieżelazne

           Jednocześnie informuję, że z ww. postanowieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Krajewska Małgorzata

tel. 862176169 w. 49


INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 28.09.2017r.

RGSR.6220.12.2017

 INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

  

               Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Budowie obory na 80 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie – 80 DJP), w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min.  910 m3, realizowana na terenie obejmującym część działki nr 89 i 90 w miejscowości Jakać – Borki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

                Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

            Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

           Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta

mgr Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy


ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

                                                                      Śniadowo, dn.24.08.2017 r.

RGSR.6220.12.2017

 ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Budowie obory na 80 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie – 80 DJP), w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały o pojemności min. 910 m3), realizowana na terenie obejmującym część działki nr 89 i nr 90 w miejscowości Jakać - Borki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Z up. Wójta

mgr Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy


OBWIESZCZENIE

          Śniadowo, dn. 24.08.2017 r.

RGSR.6220.12.2017

 OBWIESZCZENIE

             Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamia, że w dniu 23.08.2017r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie obory na 80 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie – 80 DJP), w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały o pojemności min. 910 m3), realizowana na terenie obejmującym część działki nr 89 i nr 90 w miejscowości Jakać Borki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.       

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 24.08.2017r. do 07.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

mgr Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

                                                                                                           Śniadowo, dn.30.06.2017r.

RGSR.6220.09.2017

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie, znak: RGSR.6220.09.2017 z dn. 30.06.2017r. o zawieszeniu postępowania na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW planowanego na części działki nr 667 – obręb geodezyjny Śniadowo, gmina Śniadowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pok. nr 13 w godz. 8.00 – 15.00.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju GospodarczegoZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Śniadowo, dn. 25.11.2016r.

RGSR.6131.85.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

           Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Śniadowo podaje do publicznej wiadomości:

           że, w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr geod. 111 w obrębie miejscowości Truszki.

           Z w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo,
ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO ZA 2015 ROK

Pliki do pobrania:

  • ANALIZA Data dodania: 21 mar 2016 12:41

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Śniadowo za 2014r.

Pliki do pobrania:

  • Analiza Data dodania: 26 mar 2015 12:13