BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ

Śniadowo, dn. 19.06.2017r.

RGSR.6220.08.2017

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

 

           Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowie obory na 75 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie - 75 DJP), w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały o pojemności min. 850 m3), realizowana na terenie obejmującym część działek nr 47/3 i 47/7 w miejscowości Mężenin, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

           Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 13.06.2015r.

RGSR.6220.08.2017

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

             Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie obory na 75 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie - 75 DJP), w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały o pojemności min. 850 m3), realizowana na terenie obejmującym część działek nr 47/3 i 47/7 w miejscowości Mężenin, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

           Jednocześnie informuję, że z ww. postanowieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

         Śniadowo, dn. 12.06.2017 r.

RGSR.6220.10.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 09.06.2017r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie obory na 75 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie – 75 DJP), w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 850 m3, realizowana na terenie obejmującym część działki nr 83 w miejscowości Stare Szabły, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 12.06.2017r. do 26.06.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

                                                                                                         Śniadowo, dn.12.06.2017 r.

RGSR.6220.10.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Budowie obory na 75 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie – 75 DJP), w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności min. 850 m3, realizowana na terenie obejmującym część działki nr 83 w miejscowości Stare Szabły, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE o zebranym materiale dowodowym

Wójt Gminy Śniadowo informuje, że został zebrany materiał dowodowy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie składowiska odpadów (przemysłowych) innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności ponad 25 tys. ton, instalacji stabilizacji tlenowej i biosuszenia odpadów, infrastruktury zakładowej w miejscowości Ratowo – Piotrowo, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie”.

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Wójt Gminy Śniadowo informuje, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW planowanego na części działki nr 667 – obręb geodezyjny Śniadowo, gmina Śniadowo”.

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

                                                                                                         Śniadowo, dn. 07.06.2017 r.

RGSR.6220.09.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

 

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW planowanego na części działki nr 667 – obręb geodezyjny Śniadowo, gmina Śniadowo”.

            Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 01.06.2017 r.

RGPD.6730.24.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Śniadowo, działając na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235) zawiadamia, że w dniu 31.05.2017 r.wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza powyżej 60 DJP, której przedmiotem jest budowa:

-          Budynku inwentarskiego – obory dla krów mlecznych o obsadzie 135 DJP wraz ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce – gnojowicę umieszczonym pod budynkiem o pojemności ok. 1485 m3

-          Infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania budynku, w tym: indywidulnego ujęcia wody (studni), zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 i przyłącza elektroenergetycznego;

przewidzianego do realizacji:

na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 314, położonym na gruntach wsi Wierzbowo, gm. Śniadowo.

Obszar oddziaływania:

Obejmuje teren objęty decyzją.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Ostrołęcka 11, pokój Nr 11.

                                                                                                                                   Z up. Wójta

 

                                                                                                                         mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                                         Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

    Z up. Wójt

Otrzymują:

  1. Gmina Śniadowo
    - strona internetowa Gminy Śniadowo

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

2. Tablica ogłoszeń wsi Wierzbowo

  1. a/a

 

sporządziła: Izabella Przychodzeń - inspektorZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Śniadowo, dn. 25.11.2016r.

RGSR.6131.85.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

           Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Śniadowo podaje do publicznej wiadomości:

           że, w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr geod. 111 w obrębie miejscowości Truszki.

           Z w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo,
ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO ZA 2015 ROK

Pliki do pobrania:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Śniadowo za 2014r.

Pliki do pobrania: