BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 22.05.2024r.

RGSR.6220.06.2024

OBWIESZCZENIE

 

 

            Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) oraz            art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16.05.2024r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Hodowli bydła mlecznego o maksymalnej obsadzie do 207,8 DJP, w tym rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1004 m3, prowadzonej na działkach o nr ewid. 195/1 i 197 w miejscowości Truszki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński woj. podlaskie”.

             Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie  RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.         

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 22.05.2024r. do 05.06.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 22 maj 2024 14:27
Data opublikowania: środa, 22 maj 2024 14:29
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 53 razy

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 22.05.2024r.

RGSR.6220.06.2024

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Hodowli bydła mlecznego o maksymalnej obsadzie do 207,8 DJP, w tym rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1004 m3, prowadzonej na działkach o nr ewid. 195/1 i 197 w miejscowości Truszki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński woj. podlaskie”.

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: środa, 22 maj 2024 14:16
Data opublikowania: środa, 22 maj 2024 14:26
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 58 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Śniadowo, dn. 22.05.2024r.

RGSR.6220.06.2024

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.05.2024r. na wniosek inwestora  Gospodarstwo Rolne Artur Nowacki zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Hodowli bydła mlecznego o maksymalnej obsadzie do 207,8 DJP, w tym rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1004 m3, prowadzonej na działkach o nr ewid. 195/1 i 197 w miejscowości Truszki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński woj. podlaskie”.

                                                               Pouczenie

      Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775)
 2. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 22 maj 2024 14:14
Data opublikowania: środa, 22 maj 2024 14:16
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 59 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 maj 2024 15:03
Data opublikowania: wtorek, 21 maj 2024 15:04
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 60 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2024 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 20 maj 2024 14:42
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 67 razy

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 06.05.2024r.

RGSR.6220.03.2024

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowie budynku inwentarskiego (obory) o obsadzie 85 DJP wraz z zewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 oraz budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki z udoju o pojemności do 10 m3 realizowanego na działkach o nr ew. część działki o numerze ewidencyjnym 39/3, obręb 0012 Konopki Młode, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 maj 2024 07:13
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2024 07:14
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 146 razy

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 06.05.2024r.

RGSR.6220.02.2024

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowie budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1200 ms, zbiornika na ścieki socjalne i ścieki z udój ni o poj. 10,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 120 DJP na dz. nr 45 i części dziatki 42/1 we wsi Wierzbowo nr 46, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.              

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 maj 2024 07:10
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2024 07:11
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 132 razy

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 30.04.2024r.

RGSR.6220.04.2024

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

             Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez rozbudowę istniejącej obory w celu zwiększenia obsady krów mlecznych o 22 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 145, 144, 143/2 i 143/3 w miejscowości Stare Szabły, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 maj 2024 07:18
Data opublikowania: poniedziałek, 6 maj 2024 07:20
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 145 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 kwi 2024 14:57
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2024 14:58
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 177 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 kwi 2024 12:03
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2024 12:05
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 203 razy

Zawiadomienie

Śniadowo, dn. 10.04.2024r.

RGSR.6220.08.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

             Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie docelowej 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę ok 2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 30/1, 30/2, 30/3, 31/1, 31/3, 124/2, 125/2, 126/2, 127/6 Zagroby, gmina Śniadowo, pow.  łomżyński, woj. podlaskie”.

            W myśl art. 10 § 1 ww. ustawy strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

            W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

         

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa:  http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń Zagroby

 1. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 86224157

Data powstania: środa, 10 kwi 2024 11:43
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2024 11:44
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 275 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 mar 2024 14:45
Data opublikowania: środa, 27 mar 2024 14:48
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 351 razy

Zawiadomienie

Śniadowo, dn. 25.03.2024r.

RGSR.6220.04.2024

 

ZAWIADOMIENIE

 

             Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez rozbudowę istniejącej obory w celu zwiększenia obsady krów mlecznych o 22 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 145, 144, 143/2 i 143/3 w miejscowości Stare Szabły, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

            W myśl art. 10 § 1 ww. ustawy strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

            W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

        

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa:  http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń Stare Szabły

 1. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: poniedziałek, 25 mar 2024 13:01
Data opublikowania: poniedziałek, 25 mar 2024 13:03
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 356 razy

Zawiadomienie

Śniadowo, dn. 22.03.2024r.

RGSR.6220.03.2024

ZAWIADOMIENIE

 

             Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„ Budowie budynku inwentarskiego (obory) o obsadzie 85 DJP wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 oraz budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki z udoju o pojemności do 10 m3  realizowanego na działkach o nr ew. część działki o nr ew. 39/3, obręb 0012 Konopki Młode, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

            W myśl art. 10 § 1 ww. ustawy strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

            W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

        

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa:  http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń Konopki Młode

 1. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: piątek, 22 mar 2024 11:59
Data opublikowania: piątek, 22 mar 2024 12:01
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 369 razy

Zawiadomienie

Śniadowo, dn. 22.03.2024r.

RGSR.6220.02.2024

 

ZAWIADOMIENIE

 

             Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1200m3 , zbiornika na ścieki socjalne i ścieki z udojni o poj. 10,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 120 DJP na dz. nr 45 i części działki 42/1 we wsi Wierzbowo nr 46, gmina Śniadowo, pow.  łomżyński, woj. podlaskie”.

            W myśl art. 10 § 1 ww. ustawy strony postępowania administracyjnego mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.

            W związku z powyższym informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

 

        

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

- strona internetowa:  http://sniadowo.pl/bip/

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

- tablica ogłoszeń Wierzbowo

 1. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: piątek, 22 mar 2024 11:58
Data opublikowania: piątek, 22 mar 2024 11:59
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 370 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 20.03.2024r.

RGSR.6220.05.2024

OBWIESZCZENIE

 

             Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.03.2024r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW i powierzchnią zabudowy do 3,9 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 157 w miejscowości Uśnik, gm. Śniadowo, pow. łomżyński woj. podlaskie”.

             Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie  RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.         

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 20.03.2024r. do 03.04.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 20 mar 2024 14:38
Data opublikowania: środa, 20 mar 2024 14:39
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 350 razy

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 20.03.2024r.

RGSR.6220.05.2024

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

          Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW i powierzchnią zabudowy do 3,9 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 157 w miejscowości Uśnik, gm. Śniadowo, pow. łomżyński woj. podlaskie”.

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: środa, 20 mar 2024 14:37
Data opublikowania: środa, 20 mar 2024 14:38
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 380 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Śniadowo, dn. 20.03.2024r.

RGSR.6220.05.2024

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.03.2024r. na wniosek inwestora  Energia Szyleny Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW i powierzchnią zabudowy do 3,9 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 157 w miejscowości Uśnik, gm. Śniadowo, pow. łomżyński woj. podlaskie”.

                                                               Pouczenie

      Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775)
 2. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 20 mar 2024 14:36
Data opublikowania: środa, 20 mar 2024 14:37
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 377 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 Śniadowo, dn. 05.03.2024r.

RGSR.6220.04.2024

 

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 04.03.2024r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez rozbudowę istniejącej obory w celu zwiększenia obsady krów mlecznych o 22 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 145, 144, 143/2 i 143/3 w miejscowości Stare Szabły, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie  RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.         

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 05.03.2024r. do 19.03.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 5 mar 2024 13:02
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2024 13:03
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 407 razy

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 05.03.2024r.

RGSR.6220.04.2024

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

          Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez rozbudowę istniejącej obory w celu zwiększenia obsady krów mlecznych o 22 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 145, 144, 143/2 i 143/3 w miejscowości Stare Szabły, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

     Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: wtorek, 5 mar 2024 13:00
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2024 13:02
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 400 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Śniadowo, dn. 05.03.2024r.

RGSR.6220.04.2024

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.03.2024r. na wniosek inwestora  Mirosław Bruliński zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez rozbudowę istniejącej obory w celu zwiększenia obsady krów mlecznych o 22 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 145, 144, 143/2 i 143/3 w miejscowości Stare Szabły, Gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

         

                                                               Pouczenie

      Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775)
 2. A/a

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 5 mar 2024 12:59
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2024 13:00
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 427 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 Śniadowo, dn. 14.02.2024r.

RGSR.6220.03.2024

 

OBWIESZCZENIE

 

                  Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18.01.2024r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie budynku inwentarskiego (obory) o obsadzie 85 DJP wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 oraz budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki z udoju o pojemności do 10 m3  realizowanego na działkach o nr ew. część działki o nr ew. 39/3, obręb 0012 Konopki Młode, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

         Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie  RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.         

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 14.02.2024r. do 28.02.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 14 lut 2024 15:08
Data opublikowania: środa, 14 lut 2024 15:09
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 483 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 14.02.2024r.

RGSR.6220.03.2024

 

OBWIESZCZENIE

 

                   Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18.01.2024r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie budynku inwentarskiego (obory) o obsadzie 85 DJP wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 oraz budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki z udoju o pojemności do 10 m3  realizowanego na działkach o nr ew. część działki o nr ew. 39/3, obręb 0012 Konopki Młode, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

         Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie  RZGW Białystok Zarząd Zlewni w Ostrołęce.         

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 14.02.2024r. do 28.02.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 14 lut 2024 15:06
Data opublikowania: środa, 14 lut 2024 15:07
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 508 razy

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 14.02.2024r.

RGSR.6220.02.2024

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

             Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

       „Budowie budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1200 m3, zbiornika na ścieki socjalne i ścieki z udojni o pojemności 10,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 120 DJP na działce nr 45 i części działki nr 42/1 we wsi Wierzbowo Nr 46, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

   Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: środa, 14 lut 2024 15:05
Data opublikowania: środa, 14 lut 2024 15:06
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 487 razy

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 14.02.2024r.

RGSR.6220.03.2024

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

            Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

           „Budowie budynku inwentarskiego (obory) o obsadzie 85 DJP wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 oraz budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki z udoju o pojemności do 10 m3  realizowanego na działkach o nr ew. część działki o nr ew. 39/3, obręb 0012 Konopki Młode, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

   Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: środa, 14 lut 2024 15:03
Data opublikowania: środa, 14 lut 2024 15:04
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 499 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Śniadowo, dn. 14.02.2024r.

RGSR.6220.02.2024

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  

         Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.02.2024r. na wniosek inwestora Sławomir Truszkowski  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1200 m3, zbiornika na ścieki socjalne i ścieki z udojni o pojemności 10,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 120 DJP na działce nr 45 i części działki nr 42/1 we wsi Wierzbowo Nr 46, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

                                                          Pouczenie

      Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775)
 2. A/a

 

Z up. Wójta

Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 14 lut 2024 15:01
Data opublikowania: środa, 14 lut 2024 15:03
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 529 razy

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Śniadowo, dn. 14.02.2024r.

RGSR.6220.03.2024

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

                  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.02.2024r. na wniosek inwestora Sławomir Truszkowski  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:     

             „Budowie budynku inwentarskiego (obory) o obsadzie 85 DJP wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 1200 m3 oraz budowa szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki z udoju o pojemności do 10 m3  realizowanego na działkach o nr ew. część działki o nr ew. 39/3, obręb 0012 Konopki Młode, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

                                                          Pouczenie

              Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno, nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z w/w zawiadomieniem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy sołeckiej oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.sniadowo.pl/bip.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775)
 2. A/a

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: środa, 14 lut 2024 15:00
Data opublikowania: środa, 14 lut 2024 15:01
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 494 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 Śniadowo, dn. 13.02.2024r.

RGSR.6220.08.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 04.01.2024r. wznowiono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie budynku inwentarskiego wolnostanowiskowego z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę (w systemie mieszanym chowu bezściołowego i częściowo na głęboką ściółkę) o obsadzie bydła w gospodarstwie ok. 300 DJP) na działkach nr 30/1, 30/2, 30/3, 31/3, 31/1, 124, 125, 126 i 127/1 we wsi Zagroby w gminie Śniadowo”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie  RZGW w Białystoku.   

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 05.01.2024r. do 19.01.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 13 lut 2024 15:24
Data opublikowania: wtorek, 13 lut 2024 15:25
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 481 razy

ZAWIADOMIENIE

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 wrz 2021 12:41
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2021 12:43
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 3180 razy

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 03.07.2020r.

RGSR.6220.09.2020

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lipca 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1200 m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 10,0 m3, zbiornika na ścieki z udojni o poj. 10 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 120 DJP na części działki nr geod. 205 we wsi Uśnik – Kolonia, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 08:31
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 08:37
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 4843 razy


OBWIESZCZENIE

Śniadowo, dn. 31.03.2020r.

RGSR.6220.06.2020

OBWIESZCZENIE

 

                  Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24.03.2020r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomienie instalacji do produkcji pelletu z odpadów drewna na terenie obejmującym część działki nr 73/1 położonej w miejscowości Stare Duchny, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Śniadowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 31.03.2020r. do 14.04.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Śniadowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z up. Wójta

Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 11:49
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 11:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 5162 razy