BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚNIADOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014R

Pliki do pobrania:


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śniadowo

Pliki do pobrania:


GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ŚNIADOWO NA LATA 2006– 2010

WSTĘP Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa podstawowym instrumentem wspierania rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jest ona zatem uzupełnieniem systemu zabezpieczenia społecznego, który powinien być uruchomiony gdy osoba lub rodzina wykorzysta już swoje uprawnienia przysługujące jej na mocy innych ustaw, lecz okazały się niewystarczające. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, adresatem jej działania jest rodzina jako całość, a jej wzmacnianie uznaje się za zasadniczy kierunek przy realizowaniu wszelkich programów wsparcia. W dzisiejszym świecie mamy doczynienia z występowaniem różnego rodzaju kryzysów. Powodują one pogorszenie warunków bytowych rodzin, zwiększają sferę ubóstwa. Zatem wszelkie zagrożenia winny być uwzględniane w polityce gospodarczej i społecznej państwa. Warunkiem opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych jest rozpoznanie potrzeb. Ich znajomość oraz ciągłe diagnozowanie jest niezbędne w celu określenia zakresu i form pomocy rodzinie. Jest wiele czynników zaburzających funkcjonowanie rodziny a są to: przejawy patologii czy też choroby, bezrobocie , alkoholizm. Instytucją polityki społecznej państwa realizującą zadania pomocy społecznej w gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem pracy Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania w środowisku, zapewnienie skutecznej realizacji ról społecznych, stworzenie możliwości rozwoju. W wielu rodzinach można zaobserwować stałe pogorszenie się standardów życia. Aby pomóc takim rodzinom należy kompleksowo podejść do problemów i wprowadzić systemowe rozwiązania. I. CEL STRATEGICZNY Stworzenie warunków do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać sami wykorzystując możliwości i uprawnienia. II. CELE OPERACYJNE 1. Identyfikowanie powodów i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej. 2. Zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia. 3. Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych. 4. Pomoc skierowana w stronę osób z problemami niepełnosprawności i długotrwałej choroby. 5. Zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu. 6. Kierunki pomocy dla ludzi starych. CEL OPERACYJNY Nr 1 Identyfikowanie powodów i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej. Z przeprowadzonej diagnozy sytuacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śniadowie wynika, że najważniejszymi problemami , którymi borykają się podopieczni to: - bezrobocie, - długotrwała choroba, - niepełnosprawność, - alkoholizm, - problemy w rodzinach niepełnych i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Podjęte działania: 1/ Analiza rzeczywistych potrzeb społecznych. 2/ Rozpoznanie problemów mających wpływ na sytuację rodzin i osób. 3/ Działania ustalające pomoc finansową niezbędną do zaspokojenia potrzeb. Przewidywane efekty: 1. Śledzenie problemów mieszkańców gminy w Śniadowie. 2. Diagnozowanie i wykorzystanie uzyskanych informacji w działaniach z zakresu pomocy społecznej. 3. Poprawa skuteczności i efektywności działania Ośrodka Pomocy Społecznej. 4. Wykorzystanie w celach profilaktycznych źródeł informacji o przyczynach korzystania z pomocy. CEL OPERACYJNY Nr 2 Zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia. Jednym z ważniejszych zadań jest pomoc osobom i rodzinom, których trudna sytuacja spowodowana jest brakiem możliwości zatrudnienia. Wśród osób bezrobotnych są ludzie młodzi – absolwenci szkół nie posiadający żadnego stażu pracy wymaganego przez pracodawców jak również osoby, na utrzymaniu których są dzieci. Na terenie gminy są nieliczne zakłady pracy, w których zatrudnienie otrzymuje mała grupa osób. Więcej miejsc pracy znajduje się w większych miastach. Wysokie koszty dojazdu oraz niewielka mobilność ludności wiejskiej powoduje, iż tym osobom trudno jest znaleźć zatrudnienie. Cele strategiczne: 1/ Budowanie sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia /Powiatowy Urząd Pracy/. 2/ Udzielanie pomocy finansowej i zróżnicowanie form pomocy adresowanych do bezrobotnego zgodnie z zasadą indywidualizacji procesu pomagania. 3/ Rozwiązywanie problemu bezrobocia systemowo, z uwzględnieniem pomocy dla rodziny bezrobotnego. 4/ Usamodzielnienie bezrobotnych poprzez ułatwienie im podjęcia zatrudnienia. Zadania do zrealizowania 1. Udzielanie pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej 2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. 3. Udzielanie pomocy w formie doradztwa zawodowego. Czas realizacji: Praca ciągła. Przewidziane środki: 23.000 zł CEL OPERACYJNY Nr 3 Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych Problem niezaradności rodzin w opiece i wychowaniu dzieci związany jest z wieloma dysfunkcjami, takimi jak: • nadużywanie alkoholu, • zaburzenia systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych: odejście bliskiej osoby, zgon współmałżonka, bezrobocie, • przemoc w rodzinie, • problem w pełnieniu ról rodzicielskich, problem we współżyciu z ludźmi, niezaradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci pochodzące z takich rodzin w wielu sytuacjach czują się odrzucone, zaniedbane, często mają trudności w nauce. Przestają kontynuować naukę i nie są w stanie zdobyć żadnego zawodu. Z uwagi na to, potrzebne jest odpowiednie poparcie i profesjonalna pomoc, aktywizująca jednostkę lub rodzinę do poszukania samodzielnych rozwiązań i to w e wczesnym okresie. Cele strategiczne: 1/ Pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych poprzez działanie edukacyjne i wspierające, by lepiej radziły sobie z trudną sytuacją rodzinną. 2/ Wdrożenie kompleksowego systemu pomocy rodzinie, który będzie obejmował pomoc ze strony ośrodka pomocy społecznej, szkoły, psychologa. Zadania do zrealizowania 1. Udzielanie pomocy konkretnej rodzinie, która nie jest w stanie poradzić sobie sama, w tym pomocy finansowej i rzeczowej. 2. Udzielanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy osiągaja wysokie wyniki w nauce. 3. Umożliwienie korzystania z porad prawnych i porad psychologicznych w celu opracowania planu pomocy z konkretną rodziną. Czas realizacji: Praca ciągła Przewidziane środki: 27.000 zł CEL OPERACYJNY Nr 4 Kierunki pomoc dla osób z problemami niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Osoby dotknięte długotrwała chorobą czy też osoby niepełnosprawne borykają się z wieloma problemami a przede wszystkim brakiem środków finansowych na leczenie oraz rehabilitację, ograniczeniem możliwości poruszania się i w kontaktach społecznych. Poważnym problemem jest brak na terenie gminy gabinetów specjalistycznych, co wiąże się z dojazdami oraz długim okresem oczekiwania na wizytę specjalistyczną w najbliższych placówkach specjalistycznych w Łomży. Osoby te pozostawione same sobie, są często zniechęcone, jak również z powodu braku środków finansowych rezygnują z zakupu droższego leku czy też kolejnych wizyt u specjalistów. Cele strategiczne: 1/ Poprawa funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i chorych. 2/ Ułatwienie dostępu do informacji o programach pomocy dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez PCPR i PERON. 3/ Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Śniadowie. Zadania do zrealizowania: 1. Współpraca z PERON i PCPR. 2. Tworzenie klas integracyjnych w szkołach na terenie gminy. 3. Pomoc finansowa przyznawana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Czas realizacji: Praca ciągła. Przewidziane środki: 25.000 zł CEL OPERACYJNY NR 5 Zamierzenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu. Na terenie naszej gminy występuje problem alkoholizmu. W rodzinach gdzie rodzice bądź jedno z nich nadużywa alkoholu, skutki alkoholizmu dotykają dzieci. Są one znerwicowane, zagubione, mają kłopoty z koncentracją , potrzebują pomocy psychologicznej. Alkohol powoduje brak pozytywnych relacji w rodzinie, powoduje też poważne skutki o charakterze społecznym, sprzyja przemocy w rodzinie. Na naszym terenie dostrzega się wzrost populacji ludzi młodych zagrożonych i dotkniętych alkoholizmem. Na skutek nadużywania alkoholu często występują interwencje policji oraz pomocy ze strony tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Występuje też zapotrzebowanie na działania pomocowe w postaci terapii odwykowej. Cele strategiczne: 1/ Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych. 2/ Współpraca pracowników socjalnych z policją, z pracownikami instytucji zajmującymi się terapią i wypracowanie wspólnego modelu działania. 3/ Ochrona dzieci przed przemocą i skutkami alkoholizmu rodziców. 4/ Doskonalenie form pracy z podopiecznym uzależnionym i jego rodziną w celu mobilizowania go do podjęcia leczenia odwykowego. Zadania do zrealizowania: Zadania te określa corocznie uchwalony Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czas realizacji: Praca ciągła. Przewidziane środki; 15.000 zł CEL OPERACYJNY NR 6 Kierunki pomocy dla ludzi starych. W kręgu szczególnego zainteresowania i troski przez nasz Ośrodek pozostają ludzie starsi, które są samotni, nie posiadający bliskiej rodziny ani osób stale troszczących się o ich codzienny byt. Takim osobom należy świadczyć pomoc w formie usług opiekuńczych, pomocy finansowej i rzeczowej np. opał na zimę. W przypadku niewystarczających usług opiekuńczych zwłaszcza osób samotnych wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji zachodzi konieczność umieszczenia w domach pomocy społecznej. Część osób starszych utrzymuje się z niskich świadczeń emerytalnych lub rentowych i duże wydatki na leki powodują, iż nie są w stanie zabezpieczyć innych wydatków dnia codziennego. Zły stan zdrowia w połączeniu z kłopotami finansowymi nasilają problem osamotnienia i izolacji w środowisku. Cele strategiczne: 1/ Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starym i samotnym. 2/ Zwiększenie aktywności życiowych ludzi starszych będących jeszcze w pełni sił poprzez stworzenie warunków do aktywności społecznej. Zadania do zrealizowania: 1. Zapewnienie środków w budżecie gminy na sfinansowanie pobytu osób starszych w domach pomocy społecznej. 2. Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających tej formy pomocy. Czas realizacji: Praca ciągła. Przewidziane środki: 22.000 zł REALIZATORZY PROGRAMU I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE 1. Ośrodek Pomocy Społecznej 2. Urząd Gminy Śniadowo 3. Powiatowy Urząd Pracy 4. Szkoły 5. Policja 6. Kościół 7. Sądy i Kuratorzy sądowi 8. Pedagodzy 9. Służba zdrowia ŹRÓDŁA FINANSOWANIA - budżet gminy, - budżet państwa, - fundusze pomocowe Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Śniadowo na lata 2006-2010 nakreśla długofalowe działania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać sami. Wskazane jest monitorowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i uzupełnienie systemu wsparcia o te formy, które zagwarantują osobom zagrożonym wykluczeniem, samodzielność, pełną integrację ze środowiskiem a także będą przeciwdziałały izolacji i marginalizacji tych osób.
Data powstania: wtorek, 21 lis 2006 14:53
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2006 14:55
Data edycji: piątek, 25 sty 2008 14:06
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a): Małgorzata Serdyńska
Artykuł był czytany: 11500 razy
Ilość edycji: 1