BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 16.05.2024 r.

RGPD.6733.02.2024

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

            Zgodnie art. 49 oraz art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2024r. poz. 572) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.05.2024 złożony przez Pana Leszka Żebrowskiego zostało wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej;

przewidzianej do realizacji:

na terenie działek ewidencyjnych 23/3, 55/2 i 56, położonych w obrębie miejscowości Kołaczki, gm. Śniadowo.

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (budynek B pokój nr 11), w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od 7.30-15.30.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Śniadowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości:  Kołaczki.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

              

 

 

                        Z up. WÓJTA

 

               mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sprawę prowadzi: Izabella Przychodzeń, tel. 86 224 15 73

Data powstania: czwartek, 16 maj 2024 11:30
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2024 11:32
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 65 razy

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Dotyczy sprawy: BS.ZUZ.4210.8.2024.DK
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2024 07:17
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2024 07:20
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 101 razy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dotyczy sprawy: BS.ZUZ.4210.63.2024 z dnia 04.04.2024 r., tj. wykonanie studni wierconej do poboru wód podziemnych na działce nr 268/2 obręb Śniadowo oraz na usługi wodne na pobór wód podziemnych z ujęć zlokalizowanych na działce nr 268/2 , 268/3 obręb Śniadowo i nr 37/5 obręb Stare Ratowo oraz odprowadzenie wód popłucznych do rowu meliracyjnego na działce nr 78/1 obręb Stare Ratowo.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2024 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2024 14:37
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 340 razy

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Dotyczy sprawy AB-I.7840.6.30.2023.OW, o pozwolenie na przebudowę linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 mar 2024 09:26
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2024 09:31
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 640 razy