BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 16.05.2018 r.

RGPD.6730.33.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Śniadowo, działając na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405) zawiadamia, że w dniu 16.05.2018r.wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym o obsadzie inwentarza powyżej 60 DJP, której przedmiotem jest budowa:

-          budynku inwentarskiego – obory dla obsady 208 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności ok. 2480 m3 ,

-          zbiornika na ścieki bytowe z udojni i pomieszczeń socjalnych o pojemności do 20 m3 ,

-          silosu na kiszonkę ze zbiornikiem na soki kiszonkowe,

-          zjazdu z drogi publicznej kategorii gminnej,

przewidzianego do realizacji:

na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 96/2, położonym w obrębie gruntów wsi Jakać Borki, gm. Śniadowo,

obszar oddziaływania:

zawiera się w terenie objętym decyzją.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Ostrołęcka 11, pokój Nr 11.

                                                                                            

                                                                                                                                               Z up. Wójta

                                                                                                                                  mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                                            Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

    Z up. Wójt

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo
  - BIP Urzędu Gminy Śniadowo

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

2. Tablica ogłoszeń wsi Jakać Borki

 1. a/a


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pliki do pobrania:


II zaproszenie na konsultacje społeczne

W związku z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Śniadowo, Wójt Gminy  Śniadowo zaprasza mieszkańców, podmioty gospodarcze i instytucje z terenu Gminy do konsultacji społecznych wyżej wymienionego dokumentu.

Konsultacje odbędą się w dniach  23.11.2017r. do 04.12.2017r.

Celem konsultacji jest zebranie Państwa uwag i sugestii na temat wyznaczonego  obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie:

-        uwag na formularzu zamieszczonym na stronie www.sniadowo.pl w zakładce Program Rewitalizacji,

-        spotkania z mieszkańcami Gminy, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie dnia 01.12.2017r. o godz. 1400.

Data powstania: środa, 29 lis 2017 08:37
Data opublikowania: środa, 29 lis 2017 08:38
Data edycji: środa, 29 lis 2017 08:40
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a): Małgorzata Serdyńska
Artykuł był czytany: 767 razy
Ilość edycji: 1


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami"


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

             Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego działa Pan Jan Iwaniuk PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej, w tym: linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV”, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym grunty orne, pastwiska rowy i drogę, obejmującym części działki nr geod. 3/2 i część działki nr geod. 46 położonych w obrębie wsi Zalesie Wypychy, gm. Śniadowo.

            W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

-          na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,

-          na stronie BIP Gminy Śniadowo


Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Treść ogłoszenia w załączniku

 

Pliki do pobrania:ZAPYTANIE OFERTOWE/ROZEZNANIE CENOWE

Śniadowo, 12.05.2017 r.

OR.2632.1.2017                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE/ ROZEZNANIE CENOWE

Wójt Gminy Śniadowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zakupu zbędnego i nieprzydatnego składnika majątku ruchomego, jak niżej:

 1. Opis przedmiotu:

1.1  Samochód osobowy VOLKSWAGEN GOLF 1,4, nr rejestracyjny BLM GE12,  rok produkcji 1993, nr identyfikacyjny WVWZZZ1HZPW747041,               badania techniczne – brak ważnych.

 1. Samochód można oglądać w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach pracy urzędu  od dnia 15.05.2017r. do dnia 26.05.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.
 1. Oferty zakupu w formie pisemnej (listownie, pocztą e-mail na adres sekretariat@sniadowo.pl lub osobiście) muszą być dostarczone do siedziby urzędu do dnia 31.05.2017r. do godziny 10:00.
 1. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena.
 1. Wybór wykonawców zakupu w/w samochodu odbędzie się dnia 31.05.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.
 1. Cenę za pojazd podaną w ofercie należy wpłacić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady techniczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia pojazdów.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozeznania cenowego bez podania przyczyny.
 1. Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 217-61-46 w.45.

Pliki do pobrania:KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Pliki do pobrania:
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Pliki do pobrania:ZARZĄDZENIE NR 48.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.

Pliki do pobrania:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 15.07.2016 r.
RGPD.6733.06.2016
 
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.07.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.05.2016, dla następującego rodzaju inwestycji: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej miejscowości Jemielite Wypychy, Sierzputy Marki i Sierzputy Zagajne
Przewidzianej do realizacji: na terenie pasów drogowych dróg publicznych gminnych i powiatowych, obejmującym działki położone w gminie Śniadowo w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:
- Jemielite Wypychy: 109, 107
- Sierzputy Marki: 72
- Sierzputy Zagajne: 85, 84, 80, 82/1
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo
 
Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).
 
Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 15.07.2016 r.
RGPD.6733.05.2016
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.07.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.05.2016, dla następującego rodzaju inwestycji: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej miejscowości Wierzbowo, Ratowo Piotrowo i Żebry.
Przewidzianej do realizacji: na terenie pasów drogowych dróg publicznych gminnych, obejmującym działki położone w gminie Śniadowo w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:
- Wierzbowo: 428, 441, 407
- Ratowo Piotrowo: 115
- Żebry: 95, 84/1
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo
 
Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).
 
Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 15.07.2016 r.

RGPD.6733.04.2016

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.07.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.04.2016, dla następującego rodzaju inwestycji: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej miejscowości Uśnik i Uśnik Kolonia.
Przewidzianej do realizacji: na terenie pasów drogowych dróg publicznych gminnych i powiatowych oraz gruntów rolnych i gruntów rolnych zabudowanych, obejmującym działki położone w gminie Śniadowo w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:
- Uśnik: 20, 1, 17
- Uśnik Kolonia: 19, 32
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo
 
Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).
 
Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 02.06.2016 r.

RGPD.6733.03.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.06.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.03.2016, dla następującego rodzaju inwestycji:

budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno – kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działki położone w gminie Śniadowo w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:

- Truszki: 79, 80, 150/2, 212, 214, 215/1, 215/4, 216, 217/1, 217/2, 218, 247, 248, 249, 250/2, 250/1, 251, 252, 258, 259;

- Śniadowo: 266, 267, 492, 410, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 508, 511/12, 511/13, 511/17, 416, 519/4, 517, 512, 516, 533, 534, 537, 538, 691, 541, 542, 545, 546, 550, 551, 558/1, 558/2, 559, 552/2, 557, 560, 568, 566, 564, 570; 406

- Stare Ratowo: 93/1, 61/2, 61/3, 61/4, 148, 61/1, 60, 62, 135, 48/22, 48/23, 130, 29/30, 48/5, 48/10.

Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                         Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn.09.04.2016r.

RGPD.6733.03.2016

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

        Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)     w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: urządzenia infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno – kablowej średniego     i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działki położone w gminie Śniadowo w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:

- Truszki: 79, 80, 150/2, 212, 214, 215/1, 215/4, 216, 217/1, 217/2, 218, 247, 248, 249, 250/2, 250/1, 251, 252, 258, 259;

- Śniadowo: 266, 267, 492, 410, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 508, 511/12, 511/13, 511/17, 416, 519/4, 517, 512, 516, 533, 534, 537, 538, 691, 541, 542, 545, 546, 550, 551, 558/1, 558/2, 559, 552/2, 557, 560, 568, 566, 564, 570; 406

- Stare Ratowo: 93/1, 61/2, 61/3, 61/4, 148, 61/1, 60, 62, 135, 48/22, 48/23, 130, 29/30, 48/5, 48/10.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

-          na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,

-          na tablicy ogłoszeń wsi Truszki,

-          na tablicy ogłoszeń wsi Śniadowo,

-          na tablicy ogłoszeń wsi Stare Ratowo,

-          na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl

 

 

                                               Z up. Wójta

                                                  mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                              Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

 

Sporządziła: Izabella Przychodzeń - inspektor


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

 

 Śniadowo, dn.13.04.2016r.

RGPD.6733.03.2016r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

        Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)        w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: urządzenia infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno – kablowej średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działki położone w gminie Śniadowo w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:

- Truszki: 79, 80, 150/2, 212, 214, 215/1, 215/4, 216, 217/1, 217/2, 218, 247, 248, 249, 250/2, 250/1, 251, 252, 258, 259;

- Śniadowo: 266,267, 429, 410, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 508, 511/12, 511/13, 511/17, 416, 519/4, 517, 512, 516, 533, 534, 537, 538, 691, 541, 542, 545, 546, 550, 551, 558/1, 558/2, 559, 552/2, 557, 560, 568, 566, 564, 570;

- Stare Ratowo: 93/1, 61/2, 61/3, 61/4, 148, 61/1, 60, 62, 135, 48/22, 48/23, 130, 29/30, 48/5, 48/10.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

-          na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,

-          na tablicy ogłoszeń wsi Truszki,

-          na tablicy ogłoszeń wsi Śniadowo,

-          na tablicy ogłoszeń wsi Stare Ratowo,

-          na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl

 

 

                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                         mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                          Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

 

 

Sporządziła: Izabella Przychodzeń - inspektorKOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 15 .03.2016 r.

RGPD.6733.01.2016

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.03.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.01.2016,dla następującego rodzaju inwestycji: urządzenia infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej” obejmująca:

1) budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w tym:

- dwie studnie głębinowe o głębokości do 120 m,

- budynek stacji uzdatniania wody,

- dwa zbiorniki na wodę po 100 m3 każdy,

- infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów i urządzeń w tym m. in.: przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze wodociągowe (podłączenie ujęcia do wodociągu magistralnego), zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3, zbiornik na wody z popłuczyn,

2) budowę sieci wodociągowej magistralnej

Przewidzianej do realizacji: na terenie pasów drogowych dróg publicznych gminnych i powiatowych oraz nieruchomości niezabudowanych (gruntów rolnych), obejmującym działki położone w gminie Śniadowo w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:

- Wierzbowo: 30, 450, 42/2, 456, 454, 455, 421, 451;

- Uśnik: 88, 187;

- Uśnik Dwór: 42, 37, 30, 200

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

 

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

 

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                         Z up. Wójta

 

             mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 23.02.2016 r.

RGPD.6730.03.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Śniadowo, działając na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235) zawiadamia, że w dniu 23.02.2016 r.wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza powyżej 60 DJP, której przedmiotem jest:

-          Przebudowa i rozbudowa dwóch budynków inwentarskich – obór na jeden budynek inwentarski – oborę o obsadzie 97DJP w systemie chowu mieszanym (bezściołowym i ściołowym) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały gnojowe) o pojemności 350 m3

-          Budowa zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3

-          Budowa silosu przejazdowego, dwukomorowego na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe

przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych 123 i 122, położonym na gruntach wsi Chomentowo, gm. Śniadowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Ostrołęcka 11, pokój Nr 11.

                      

                                                                                                                        Z up. Wójta

 

                                                                                                             mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                                 Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

             

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo
  - strona internetowa Gminy Śniadowo

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

2. Tablica ogłoszeń wsi Chomentowo.

 1. a/a

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 16.02.2016 r.

RGPD.6733.01.2016

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez Gminę Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: urządzenia infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej” obejmująca:

1) budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w tym:

- dwie studnie głębinowe o głębokości do 120 m,

- budynek stacji uzdatniania wody,

- dwa zbiorniki na wodę po 100 m3 każdy,

- infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów i urządzeń w tym m.in.: przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze wodociągowe (podłączenie ujęcia do wodociągu magistralnego), zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3, zbiornik na wody z popłuczyn

2) budowę sieci wodociągowej magistralnej

przewidzianej do realizacji: na terenie pasów drogowych dróg publicznych gminnych i powiatowych oraz nieruchomości niezabudowanych (gruntów rolnych), obejmującym działki położone w gminie Śniadowo w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:

- Wierzbowo: 30. 38, 42/2, 456, 454, 455, 421, 451;

- Uśnik: 88, 187;

- Uśnik Dwór: 42, 37, 30, 200.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

-          na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,

-          na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl

 

                         Z up. Wójta

              mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

 

Sporządziła: Izabella Przychodzeń


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 15.02.2016 r.

RGPD.6730.05.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Śniadowo, działając na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235) zawiadamia, że w dniu 15.02.2016 r.wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza powyżej 60 DJP, której przedmiotem jest budowa:

-          Budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 174 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności do 4034 m3

-          infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania budynku, w tym: przyłącza wodociągowego, elektroenergetycznego, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności do 12 m3 i zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3

-          silosu na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe

-          zjazdu z drogi publicznej kategorii powiatowej

przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 40/2, położonym na gruntach wsi Jakać Borki, gm. Śniadowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Ostrołęcka 11, pokój Nr 11.

 

 

 

Z up. WÓJTA

 

   mgr Jan Jerzy Kurpiewski

     Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego                         

Otrzymują:

 1. Gmina Śniadowo
  - strona internetowa Gminy Śniadowo

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo

2. Tablica ogłoszeń wsi Jakać Borki

 1. a/a

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJ4 ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 80.2015
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej


Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r . poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI.64.2015 Rady Gminy Śniadowo z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.- zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Śniadowo w 2016 roku.
2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r . poz. 1118 z późn. zm.).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 80.2015

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 8. grudnia 2015 r.

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania   i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U. z 2014r . poz. 1118 z późn. zm), realizujących zadania w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w formie: „Uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Śniadowo”.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Gmina Śniadowo przeznacza na realizację w/w zadania łącznie dotację celową w kwocie 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

  

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Powierzenie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji z przeznaczeniem na:

 

1)      zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania,

2)      zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

3)      transport,

4)      wyżywienie,

5)      obsługę techniczną i medyczną zadania,

6)      wynajem obiektów sportowych.

  

 1. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 

1)      koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura ( rachunki telefoniczne itp.),

2)      podatki, cła, opłaty skarbowe,

3)      zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

4)      opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

5)      nabycie lub dzierżawy gruntów,

6)      prace remontowe i budowlane,

7)      zadania inwestycyjne,

8)      działalność gospodarczą i polityczną,

9)      odsetki karne i kary.

 

 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie i dostarczenie wraz z oryginałami faktur dokumentujących wkład własny oraz środki otrzymane z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Powyższy wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie internetowej http://www.sniadowo.pl

 

 1. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści : „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Śniadowo, na podstawie umowy z dnia…., nr….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dotowanego.
 2. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

 1. Realizacja zadań powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 roku.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 1. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Gminy Śniadowo.

 

V. Terminy i warunki składania ofert.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Śniadowo  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2015 r. do godz. 12:00.
 2. Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).  

Powyższy wzór oferty dostosowanej do specyfiki ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl.                                                                           

Druki można również otrzymać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Śniadowo.

 

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 2, niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

VI. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.

 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

1)      merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,

2)      ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,

3)      liczba osób objętych projektem,

4)      rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Gminę,

5)      ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności,

6)      prowadzenie działalności na obszarze Gminy Śniadowo.

 

3. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Śniadowo, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.

 1. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 2. Wskazanie podmiotu, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Śniadowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl .

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach.

 

W roku 2014 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 66.000 zł

W roku 2015 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 77.000 zł.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem tel. 86 217 61 46 w. 35.

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 04.12.2015 r.

RGPD.6733.06.2015

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.12.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.06.2015,dla następującego rodzaju inwestycji:

infrastruktura techniczna dotycząca inwestycji liniowej – sieci elektroenergetycznej, której przedmiotem jest:

-          przebudowa i budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV oraz niskiego napięcia nN 0,4 kV jako napowietrznych i kablowych

-          budowa przyłączy kablowych do budynków mieszkalnych,

-          rozbiórka zbędnych, przebudowanych odcinków linii,

-          budowa dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym działki i części działek o następujących numerach ewidencyjnych, położone w obrębach wsi:

-          Wszerzecz: 57, 393, 56/2, 55/2, 58/2, 56/2, 405, 259/1, 316, 413, 79/2, 79/1, 392, 76/1, 74/1, 73/1, 73/2, 72/1, 69/1, 66/1, 66/2, 63/2, 62/1, 60/1, 58/1, 56/1, 55/1, 54/1, 391, 37, 36, 63/1, 260/1;

-          Uśnik Dwór: 27, 370, 217, 197, 208, 207, 206, 171, 170/4, 170/6, 155, 371/2, 25, 372, 170/5, 170/3.

 

 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

 

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

 

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

 

   mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                                             Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: 1. "Remontu drogi powiatowej nr 1952B - odc. II Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode w km 0+015,00 - 1+230,00", 2. "Remontu drogi powiatowej nr 1952B - odc. III Stare Szabły - Jakać Borki w km 5+185,00 - 7+135,00",

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 17 .11.2015 r.

RGPD.6733.05.2015

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.11.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.05.2015,dla następującego rodzaju inwestycji:

infrastruktura techniczna dotycząca inwestycji liniowej – sieci elektroenergetycznej, której przedmiotem jest:

-          przebudowa i budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV oraz niskiego napięcia nN 0,4 kV jako napowietrznych i kablowych wraz z oświetleniem drogowym,

-          budowa napowietrzno-kablowych przyłączy do budynków mieszkalnych,

-          rozbiórka zbędnych, przebudowanych linii,

-          budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV;

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach leśnych, rolnych i zabudowanych, obejmującym działki i części działek o następujących numerach ewidencyjnych, położone we wsi Wszerzecz Kolonia obręb ewidencyjny wsi Wszerzecz:

- 354/2, 354/1, 408, 365/5, 292/1, 352/1, 352/2, 290/2, 290/1, 351, 286, 341, 350, 285/3, 284/2, 284/1, 339/2, 338/2, 404, 337/2, 336/1, 279, 335/1, 405, 335/2, 368, 406, 332/2, 332/3, 331/2, 331/3, 367, 274, 271/1, 270/1, 269/5, 269/3, 268/1, 325/1, 325/2, 366/2, 267/1, 324/1, 324/2, 264/1, 322/1, 322/2, 262/24, 262/22, 262/20, 262/18, 262/19, 262/16, 262/14, 262/12, 260/1, 321/1, 344/2, 320/1, 318/1, 285/1, 273, 323/1.

 

 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

 

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

 

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

 mgr Jan Jerzy Kurpiewski

    Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 26 .10.2015 r.

RGPD.6733.06.2015

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

infrastruktura techniczna dotycząca inwestycji liniowej – sieci elektroenergetycznej, której przedmiotem jest:

-          przebudowa i budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV oraz niskiego napięcia nN 0,4 kV jako napowietrznych i kablowych,

-          budowa przyłączy kablowych do budynków mieszkalnych,

-          rozbiórka zbędnych, przebudowanych odcinków linii,

-          budowa dwóch stacji transformatorowych 15/0,4kV;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym działki i części działek o następujących numerach ewidencyjnych, położone w obrębach wsi:

- Wszerzecz: 57, 393, 56/2, 55/2, 58/2, 56/2, 405, 259/1, 316, 413, 79/2, 79/1, 392, 76/1, 74/1, 73/1, 73/2, 72/1, 69/1, 66/1, 66/2, 63/2, 62/1, 60/1, 58/1, 56/1, 55/1, 54/1, 391, 37, 36;

- Uśnik Dwór: 27, 370, 217, 197, 208, 207, 206, 171, 170/4, 170/6, 155, 371/2, 25, 372.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

-          na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,

-          na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo

 

 

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

 

   mgr Jan Jerzy Kurpiewski

     Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

 

sporządziła: Edyta Powichrowska

tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43


OBWIESZCZENIE

Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 23 września 2015r., znak: DIT-III.7440.3.2015, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S61: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku: Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk). Budowa drogi S61 na odcinku: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła), od km 19+500 do km 36+500 (Zadanie 2), gm. Czerwin, Śniadowo, Łomża pow. Ostrołęcki. łomżyński, woj. mazowieckie i woj. podlaskie”.

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 08 .09.2015 r.

RGPD.6733.04.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.09.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.04.2015,dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa elektroenergetyczna obejmująca:

- budowę oświetleniowej linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN-0,4 kV;

Przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg inwestycji w pasach dróg publicznych obejmujący część działek położone w obrębie gruntów wsi Sierzputy Marki o numerach ewidencyjnych: 77 i 79/1.

 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

 

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

 

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

 

   mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                                             Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo z dnia 31 lipca 2015r.

Pliki do pobrania:INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o przystąpieniu do opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śniadowo na lata 2015 - 2020

Pliki do pobrania:


INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o przystąpieniu do opracowywania Programu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Śniadowo na lata 2015 - 2020

Pliki do pobrania:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pliki do pobrania:


INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW GMINY ŚNIADOWO

Pliki do pobrania:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 02.03.2015 r.
RGDP.6733.02.2015


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20 – 340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, obejmująca w tym: budowę napowietrznych i kablowych linii średniego napięcia 15Kv, budowę dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,4Kv, budowę napowietrznych i kablowych linii niskiego napięcia 0,4Kv, budowę napowietrznych i kablowych linii oświetlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym działki i części działek o następujących numerach ewidencyjnych, położone w obrębie wsi:
- Młynik: 9/5, 10/3, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 30/5, 188, 189, 190, 191/1, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199/2, 199/3, 199/4, 200, 201, 202, 206, 210, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 254, 274, 316, 317/2, 318, 320, 321, 327/2, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 340, 341, 352
- Wszerzecz: 14/3, 14/4, 389
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młynik,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wszerzecz,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl
-
- Z up. Wójta
-
- mgr Jan Jerzy Kurpiewski
- Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczegosporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 19.02.2015 r.
RGPD.6733.1.2015OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.02.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.01.2015, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej Nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji po gruntach rolnych i zabudowanych obejmujący części działek położone w obrębie gruntów wsi Ratowo Piotrowo o numerach ewidencyjnych: 77/9 i 77/6.


Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 30.01.2015 r.
RGDP.6733.01.2015


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20 – 340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej Nn-0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji po gruntach rolnych i zabudowanych obejmujący części działek położone w obrębie gruntów wsi Ratowo Piotrowo o numerach ewidencyjnych: 77/9 i 77/6.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.plZ up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


sporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dnia 31.12.2014 r. RGPD.6730.63.2014 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Śniadowo, działając na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235) zawiadamia, że w dniu 30.12.2014 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie: -budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 120 DJP w systemie hodowli bezściołowej wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności 1400 m3 ; -niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym budowa zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 ; -zjazdu z drogi publicznej kategorii powiatowej przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym część działki o nr geod. 40/1, położonym na gruntach wsi Żebry, gm. Śniadowo w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym o łącznej docelowej obsadzie inwentarza powyżej 60 DJP. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Ostrołęcka 11, pokój Nr 11. WÓJT mgr Rafał Pstrągowski


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 23.12.2014 r.
RGPD.6733.9.2014OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.12.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/14 znak sprawy: RGPD.6733.9.2014, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV przewidzianej do realizacji na terenach obejmujących przebieg inwestycji po gruntach rolnych, obejmujących części działek o następujących numerach ewidencyjnych położonych w obrębie wsi Śniadowo: 534, 537, 538, 691, 541, 542, 545, 546, 550, 551, 558/1, 558/2, 557, 552/2, 559, 566 i 560.


Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Śniadowo o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 16.12.2014 r.
RGPD.6733.7.2014

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Śniadowo
o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.12.2014 r. Wójt Gminy Śniadowo wydał postanowienie nr RGPD.6733.7.2014 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.7.2014 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 08.12.2014 r., w następujący sposób:
każdorazowo zapis: „przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym działkę i części działek, położone w obrębie wsi Zalesie Wypychy, o następujących numerach ewidencyjnych: 7, 9, 41, 46”
zastępuje się zapisem: „przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym działkę i części działek, położone w obrębie wsi Zalesie Wypychy, o następujących numerach ewidencyjnych: 7, 9, 41, 46 i 3/2”.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo,
ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo, pokój nr 11, budynek B w godzinach 730-1530. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo.

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚNIADOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI"

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 08.12.2014 r.
RGPD.6733.7.2014OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.12.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/14 znak sprawy: RGPD.6733.7.2014, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym działkę i części działek, położone w obrębie wsi Zalesie Wypychy, o następujących numerach ewidencyjnych: 7, 9, 41 i 46.


Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 03.12.2014 r.
RGPD.6733.10.2014OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.12.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 8/14 znak sprawy: RGPD.6733.10.2014, dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno – kablowej SN – 15 kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/nN 15/0,4kV oraz linii napowietrzno – kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączeniami napowietrzno – kablowymi oraz zalicznikowymi kablami zasilającymi do istniejącej zabudowy przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym działki i części działek o następujących numerach ewidencyjnych, położone w obrębie wsi:
- Szczepankowo: 1444, 1633;
- Osobne: 81, 83, 58/2, 61, 62, 20, 21, 65/3, 23/2, 66


Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


INFORMACJA ARiMR - pomoc za szkody dzików

Pomoc za szkody dzików
Rolniku pamiętaj, tylko do 28 listopada 2014 roku ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej za szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki. Rolnicy z województwa podlaskiego, którzy ponieśli straty w wyniku szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach prowadzonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (choroby ASF), mogą ubiegać się o wsparcie w ARiMR. Wsparciem nie są objęci producenci rolni z powiatu grajewskiego, kolneńskiego i łomżyńskiego.
Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy do 28 listopada 2014r. złożą wniosek o udzielenie pomocy finansowej w powiatowych biurach ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Wysokość pomocy wyniesie 850 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody zostały wyrządzone przez dziki. Wsparcie, o którym mowa ma charakter pomocy de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota rekompensat wypłaconych w ramach tej pomocy, w ciągu trzech ostatnich lat, nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, wykazane przez Zespół powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie do oceny rozmiaru szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach rolniczych na obszarze wojewodztwa podlaskiego, oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni upraw. Wyliczona wysokość przyznanego wsparcia będzie pomniejszona o wysokość odszkodowania uzyskanego przez rolnika na podstawie prawa łowieckiego.
Wniosek zawiera:
• Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy.
• Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
• Numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
• Numer działki ewidencyjnej, na której jest prowadzona uprawa rolna, w której szkody zostały wyrządzone przez dziki, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, w którym ta działka się znajduje, oraz powierzchnię tej działki.
Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis rybołówstwie lub innych pomocy de minimis; oświadczenie producenta rolnego o powierzchni upraw, na której w 2014 r. wyrządzone zostały szkody oraz o tym, czy uzyskał odszkodowanie z tytułu tych szkód na podstawie prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie - również o jego wysokości.
Dokumenty do pobrania: www.arimr.gov.pl


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 13.11.2014 r.
RGDP.6733.9.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20 – 340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na terenach obejmujących przebieg inwestycji po gruntach rolnych, obejmujących części działek o następujących numerach ewidencyjnych położonych, w obrębie wsi Śniadowo: 534, 537, 538, 691, 541, 542, 545, 546, 550, 551, 558/1, 558/2, 557, 552/2, 559, 568 i 560.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


sporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 13.11.2014 r.
RGDP.6733.10.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20 – 340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno – kablowej SN 15 kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/nN 15/0,4kV oraz linii napowietrzno – kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączeniami napowietrzno – kablowymi oraz zalicznikowymi kablami zasilającymi do istniejącej zabudowy, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym działki i części działek o następujących numerach ewidencyjnych, położone w obrębie wsi:
- Szczepankowo: 1444, 1633
- Osobne: 81, 83, 58/2, 61, 62, 20, 21, 65/3, 23/2, 66
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 07.11.2014 r.
RGPD.6733.6.2014OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.11.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/14 znak sprawy: RGPD.6733.6.2014, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg linii w granicach pasa drogowego drogi publicznej oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym części działek, położone w obrębie wsi Dębowo, o następujących numerach ewidencyjnych: 30/2, 148, 124, 125, 241/1, 241/2, 31/3.


Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin.

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 07.11.2014 r.
RGPD.6733.8.2014OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.11.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/14 znak sprawy: RGPD.6733.8.2014, dla inwestycji polegającej na budowie przepustu przez ciek wodny bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1952B przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 150/2 stanowiącej odcinek pasa drogowego drogi powiatowej nr 1952B oraz 172 i 196, położonym w obrębie gruntów wsi Truszki, gm. Śniadowo.


Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18 – 400 Łomża

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śniadowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RGPD.6720.1.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śniadowo wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 29, 30 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Śniadowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śniadowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 31.10.2014 r. do 20.11.2014 r. (21 dni)w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami dotyczącymi wyznaczenia terenu eksploatacji kruszywa naturalnego położonego na gruntach wsi Stare Ratowo odbędzie się w dniu 20.11.2014 r. o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium na piśmie, a zgodnie z art, 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sniadowo@zgwrp.org.pl) bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Śniadowo.
Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2014 r.
Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: poniedziałek, 20 paź 2014 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 20 paź 2014 12:49
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a): Małgorzata Serdyńska
Artykuł był czytany: 14130 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 20.10.2014 r.
RGDP.6733.6.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa ogólnego z dnia 27.10.2011 r. udzielonego Panu Jarosławowi Dzięgielewskiemu Dyrektorowi Generalnemu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz pełnomocnictwa z dnia 14.03.2013 r. udzielonego Panu Janowi Iwaniuk Kierownikowi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji w granicach pasa drogowego drogi publicznej oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym części działek, położone w obrębie wsi Dębowo, o następujących numerach ewidencyjnych: 30/2, 148, 124, 125, 241/1, 241/2, 31/3.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


sporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43

Data powstania: poniedziałek, 20 paź 2014 11:27
Data opublikowania: poniedziałek, 20 paź 2014 11:28
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a): Małgorzata Serdyńska
Artykuł był czytany: 14018 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 20.10.2014 r.
RGDP.6733.7.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa ogólnego z dnia 27.10.2011 r. udzielonego Panu Jarosławowi Dzięgielewskiemu Dyrektorowi Generalnemu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz pełnomocnictwa z dnia 14.03.2013 r. udzielonego Panu Janowi Iwaniuk Kierownikowi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji w granicach pasa drogowego dróg publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym części działek, położone w obrębie wsi Zalesie Wypychy, o następujących numerach ewidencyjnych: 7, 9, 41 i 46
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


sporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43

Data powstania: poniedziałek, 20 paź 2014 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 20 paź 2014 11:27
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a): Małgorzata Serdyńska
Artykuł był czytany: 14042 razy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 20.10.2014 r.
RGDP.6733.8.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18 – 400 Łomża, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepustu przez ciek wodny bez nazwy w ciagu drogi powiatowej nr 1952B, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 150/2 stanowiącej odcinek pasa drogowego drogi powiatowej nr 1952B oraz 172 i 196, położonym w obrębie gruntów wsi Truszki, gm. Śniadowo.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl
Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

sporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43

Data powstania: poniedziałek, 20 paź 2014 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 20 paź 2014 11:25
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a): Małgorzata Serdyńska
Artykuł był czytany: 14007 razy


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 19.09.2014 r.
RGPD.6733.5.2014OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.09.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 5/14 znak sprawy: RGPD.6733.5.2014, dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, linii kablowej nN – 0,4 kV przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji w granicach pasa drogowego drogi publicznej oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym części działek położonych w obrębie wsi Wszerzecz o numerach ewidencyjnych: 235/3, 230/2, 394, 390, 49/1


Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Spółka z o.o., ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19, 40 – 384 Katowice

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa bankowa dotycząca udzielenia przez bank kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.300.607 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy sześćset siedem złotych)”. Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 290136 – 2014 z dnia 01.09.2014r.

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 05.09.2014 r.
RGPD.6733.4.2014OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.09.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/14 znak sprawy: RGPD.6733.4.2014, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN – 0,4 kV przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji w granicach pasa drogowego drogi publicznej oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym części działek położonych w obrębie wsi:
- Sierzputy Zagajne: 18/1, 19/1, 19/2, 82/1, 20
- Kołaczki: 24/1, 55/2, 63

Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn.27.08.2014 r.
RGDP.6733.5.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Spółka z o.o., ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19, 40 – 384 Katowice, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV i linii kablowej nN – 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji w granicach pasa drogowego drogi publicznej oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym części działek położonych w obrębie wsi Wszerzecz o numerach ewidencyjnych: 235/3, 230/2, 394, 390 i 49/1.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.plZ up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


sporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Śniadowo, dn. 22.08.2014 r.
RGPD.6733.3.2014OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.08.2014 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/14 znak sprawy: RGPD.6733.3.2014, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji po gruntach rolnych, oraz w granicach pasów drogowych dróg publicznych, obejmującym części działek położonych w obrębie wsi Stara Jastrząbka, gm. Śniadowo o następujących numerach ewidencyjnych: 66/2, 64, 92, 63, 100, 62/1, 61, 99, 55/12.

Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

OBWIESZCZENIE

Śniadowo, dn. 22.08.2014 r.
RGPD.6730.43.2014

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Śniadowo, działając na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235) zawiadamia, że w dniu 22.08.2014 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla następującego zamierzenia inwestycyjnego – obiekty infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki odnawialnej, której przedmiotem jest: budowa zespołu modułów fotowoltaicznych pod nazwą „Elektrownia Fotowoltaiczna 1MW” obejmująca montaż paneli fotowoltaicznych i infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę o nr geod. 667 o powierzchni 2,96 ha, położonym na gruntach wsi Śniadowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Ostrołęcka 11, pokój Nr 11.


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Z up. Wójta

Otrzymują:
1. Gmina Śniadowo
- strona internetowa www.sniadowo.powiatlomzynski.pl/bip
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo
2. Tablica ogłoszeń wsi Śniadowo
3. a/a


OBWIESZCZENIE

Śniadowo, dn. 22.08.2014 r.
RGPD.6730.44.2014

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Śniadowo, działając na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235) zawiadamia, że w dniu 21.08.2014 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynki inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej dla obsady 128,40 DJP w systemie hodowli bezściołowej wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym budowa zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym części działek o nr geod. 19/6 i 20, położonym na gruntach wsi Stare Jemielite, gm. Śniadowo w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym o łącznej docelowej obsadzie inwentarza powyżej 60 DJP.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Ostrołęcka 11, pokój Nr 11.


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Z up. Wójta

Otrzymują:
1. Gmina Śniadowo
- strona internetowa www.sniadowo.powiatlomzynski.pl/bip
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo
2. Tablica ogłoszeń wsi Stare Jemielite
3. a/a


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

RGDP.6733.4.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża, Al. Legionów 157, 18 – 400 Łomża w imieniu którego działa na mocy pełnomocnictwa ogólnego z dnia 27.10.2011 r. Pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz pełnomocnictwa Nr 287/OB/2014 z dnia 29.05.2014 r. Pan Jan Tokarski, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN – 0,4 kV przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji w granicach pasa drogowego drogi publicznych oraz po gruntach rolnych i zabudowanych, obejmującym części działek położonych w obrębie wsi:
- Sierzputy Zagajne: 18/1, 19/1, 19/2, 82/1, 20
- Kołaczki: 24/1, 55/2, 63

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego


sporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

RGDP.6733.3.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie 20-340, ul. Garbarska 21A, w imieniu którego działa na mocy pełnomocnictwa ogólnego z dnia 27.10.2011 r. Pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz pełnomocnictwa Nr 289/OB/2014 z dnia 29.05.2014 r. Pan Maciej Czerwonko, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji po gruntach rolnych, oraz w granicach pasów drogowych dróg publicznych, obejmującym części działek położonych w obrębie wsi Stara Jastrząbka, gm. Śniadowo, o następujących numerach ewidencyjnych: 66/2, 64, 92, 63, 100, 62/1, 61, 99, 55/12.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

sporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

STAROSTWO POWIATOWE
w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27
Łomża, 4 lipca 2014 r.
ROŚB.6740.2.9.2014


OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że wydano na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, decyzję nr 6/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. znak: ROŚB.6740.2.9.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1950B dr. 677 – Zagroby – Żebry w lokalizacji 0+000,00 – 1+600,00, w miejscowościach: Zagroby, Koziki i Stare Konopki, gm. Śniadowo oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących: przebudowę drogi o przekroju szlakowym z jednią o szerokości 5,0m z obustronnymi poboczami o szer. 1,0m.

Zadanie realizowane będzie na działkach:
1. Działki stanowiące pas drogi powiatowej:
· 61/1, 128/1,
2. Działki stanowiące teren do czasowego zajęcia:
· 138, 63/1,
3. Działki ulegające podziałowi:
(nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod drogę):
Obręb Zagroby:
· 1/5 dzielona na działki: 1/15 o pow. 0,1607 ha (do wykupu), 1/16 o pow. 4,5313 ha,
· 1/3 dzielona na działki: 1/13 o pow. 0,0255 ha (do wykupu), 1/14 o pow. 1,4212 ha,
· 1/1 dzielona na działki: 1/9 o pow. 0,0253 ha (do wykupu), 1/10 o pow. 1,6460 ha,
· 2/10 dzielona na działki: 2/21 o pow. 0,0276 ha (do wykupu), 2/22 o pow. 2,6424 ha,
· 2/9 dzielona na działki: 2/19 o pow. 0,0203 ha (do wykupu), 2/18 o pow. 1,6485 ha,
· 2/7 dzielona na działki: 2/17 o pow. 0,0028ha (do wykupu), 2/18 o pow. 0,3266 ha,
· 3/4 dzielona na działki: 3/9 o pow. 0,0252 ha (do wykupu), 3/10 o pow. 2,1236 ha,
· 3/2 dzielona na działki: 3/7 o pow. 0,0022 ha (do wykupu), 3/8 o pow. 0,1277 ha,
· 4/2 dzielona na działki: 4/6 o pow. 0,0537 ha (do wykupu), 4/7 o pow. 3,4758 ha,
· 5/6 dzielona na działki: 5/16 o pow. 0,0106 ha (do wykupu), 5/17 o pow. 0,7376 ha,
· 5/2 dzielona na działki: 5/10 o pow. 0,0362 ha (do wykupu), 5/11 o pow. 1,5655 ha,
· 5/3 dzielona na działki: 5/12 o pow. 0,0028 ha (do wykupu), 5/13 o pow. 0,4559 ha,
· 41dzielona na działki: 41/1 o pow. 0,0017 ha (do wykupu), 41/2 o pow. 0,2586 ha,
· 40/2 dzielona na działki: 40/5 o pow. 0,0022 ha (do wykupu), 40/6 o pow. 0,2145 ha,
· 40/1 dzielona na działki: 40/3 o pow. 0,0016 ha (do wykupu), 40/4 o pow. 0,1906 ha,
· 39/1 dzielona na działki: 39/3 o pow. 0,0022 ha (do wykupu), 39/4 o pow. 0,3608 ha,
· 38 dzielona na działki: 38/1 o pow. 0,0016 ha (do wykupu), 38/2 o pow. 0,3673 ha,
· 37/1 dzielona na działki: 37/3 o pow. 0,0018 ha (do wykupu), 37/4 o pow. 0,2011 ha,
· 36/1dzielona na działki: 36/3 o pow. 0,0020 ha (do wykupu), 36/4 o pow. 0,1444 ha,
· 35 dzielona na działki: 35/1 o pow. 0,0032ha (do wykupu), 35/2 o pow. 0,1532 ha,
· 34/2 dzielona na działki: 34/5 o pow. 0,0010 ha (do wykupu), 34/6 o pow. 0,0794 ha,
· 34/1 dzielona na działki: 34/3 o pow. 0,0042 ha (do wykupu), 34/4 o pow. 0,4020 ha,
· 33 dzielona na działki: 33/1 o pow. 0,0014 ha (do wykupu), 33/2 o pow. 0,2535 ha,
· 95 dzielona na działki: 95/1 o pow. 0,0012 ha (do wykupu), 95/2 o pow. 0,9523 ha,
· 94 dzielona na działki: 94/1 o pow. 0,0034 ha (do wykupu), 94/2 o pow. 0,4442 ha,
· 127/2 dzielona na działki: 127/3 o pow. 0,0608 ha (do wykupu), 127/4 o pow. 1,4914ha,
· 42 dzielona na działki: 42/1 o pow. 0,0004 ha (do wykupu), 42/2 o pow. 0,4026 ha,
· 43 dzielona na działki: 43/1 o pow. 0,0022 ha (do wykupu), 43/2 o pow. 0,2651 ha,
· 44 dzielona na działki: 44/1 o pow. 0,0011 ha (do wykupu), 44/2 o pow. 0,3456 ha,
· 36/2 dzielona na działki: 36/5 o pow. 0,0001 ha (do wykupu), 36/6 o pow. 0,0687 ha,
· 37/2 dzielona na działki: 37/5 o pow. 0,0011 ha (do wykupu), 37/6 o pow. 0,1057ha,
· 49 dzielona na działki: 49/1 o pow. 0,0015 ha (do wykupu), 49/2 o pow. 0,0799 ha ,
· 50 dzielona na działki: 50/1 o pow. 0,0015 ha (do wykupu), 50/2 o pow. 0,0834 ha,
· 39/2 dzielona na działki: 39/5 o pow. 0,0021 ha (do wykupu), 39/6 o pow. 0,1610 ha,
· 51 dzielona na działki: 51/1 o pow. 0,0007ha (do wykupu), 51/2 o pow. 0,0765 ha,
· 52/1 dzielona na działki: 52/3 o pow. 0,0003 ha (do wykupu), 52/4 o pow. 0,0578 ha,
· 52/2 dzielona na działki: 52/5 o pow. 0,0001 ha (do wykupu), 52/6 o pow. 0,0760 ha,
· 53/1 dzielona na działki: 53/3 o pow. 0,0002 ha (do wykupu), 53/4 o pow. 0,0299 ha,
· 53/2 dzielona na działki: 53/5 o pow. 0,0052 ha (do wykupu), 53/6 o pow. 0,2144 ha,
· 54 dzielona na działki: 54/1 o pow. 0,0030 ha (do wykupu), 54/2 o pow. 0,0982 ha,
· 5/4 dzielona na działki: 5/14 o pow. 0,0290ha (do wykupu), 5/15 o pow. 0,5183 ha,
· 5/7 dzielona na działki: 5/18 o pow. 0,0121 ha (do wykupu), 5/19 o pow. 0,1286 ha,
· 4/3 dzielona na działki: 4/8 o pow. 0,0304 ha (do wykupu), 4/9 o pow. 0,3315 ha,
· 3/6 dzielona na działki: 3/13 o pow. 0,0152 ha (do wykupu),), 3/14 o pow. 0,1393 ha ,
· 2/13 dzielona na działki: 2/23 o pow. 0,0033 ha (do wykupu), 2/24 o pow. 0,0276 ha,
· 2/14 dzielona na działki: 2/25 o pow. 0,0167 ha (do wykupu), 2/26 o pow. 0,1987 ha,
· 2/16 dzielona na działki: 2/27 o pow. 0,0207 ha (do wykupu), 2/28 o pow. 0,3162 ha,
· 1/2 dzielona na działki: 1/11 o pow. 0,0040 ha (do wykupu), 1/12 o pow. 0,2257 ha,
· 1/8 dzielona na działki: 1/17 o pow. 0,0146 ha (do wykupu), 1/18 o pow. 1,5404 ha,
· 61/2 dzielona na działki: 61/3 o pow. 0,0057ha (do wykupu), 61/4 o pow. 0,1339 ha,
· 59 dzielona na działki: 59/1 o pow. 0,0014 ha (do wykupu), 59/2 o pow. 0,0862 ha,
· 130 dzielona na działki: 130/1 o pow. 0,0052 ha (do wykupu), 130/2 o pow. 0,0587 ha,
Obręb Koziki:
· 151 dzielona na działki: 151/1 o pow. 0,0008 ha (do wykupu), 151/2 o pow. 0,1192 ha,

Informuję jednocześnie, iż na wniosek inwestora, zgodnie z art. 17 ust. 1 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.), został nadany ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 318, w godzinach od 7.30 - 15.30 w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w prasie.


Starosta Łomżyński


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA LULTURY FIZYCZNEJ

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE

SPIS INWENTARYZACYJNY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO KOMUNALIZACJI

Pliki do pobrania:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śniadowo

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

STAROSTWO POWIATOWE
w Łomży
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27
Łomża, 27 maja 2014 r.
ROŚB.6740.2.9.2014

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 687t.j. ) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19 maja 2014 r. Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży –Pana Janusza Świderskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadanie: przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B dr. 677 – Zagroby – Żebry w lokalizacji 0+000,00 – 1+600,00, w miejscowościach: Zagroby, Koziki i Stare Konopki, gm. Śniadowo na działkach: istniejącego pasa drogowego 61/1, 128/1
i stanowiących teren do czasowego zajęcia 138 wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości w obrębie m. Zagroby i Koziki, gm. Śniadowo.

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb Zagroby:
nr ew. 1/5 na działki: 1/15 i 1/16; nr ew. 1/3 na działki: 1/13 i 1/14; nr ew. 1/1 na działki: 1/9 i 1/10; nr ew. 2/10 na działki: 2/21 i 2/22; nr ew. 2/9 na działki: 2/19 i 2/18; nr ew. 2/7 na działki: 2/17 i 2/18; nr ew. 3/4 na działki: 3/9 i 3/10; nr ew. 3/2 na działki: 3/7 i 3/8; nr ew. 4/2 na działki: 4/6 i 4/7; nr ew. 5/6 na działki: 5/16 i 5/17; nr ew. 5/2 na działki: 5/10 i 5/11; nr ew. 5/3 na działki: 5/12 i 5/13; nr ew. 41 na działki: 41/1 i 41/2; nr ew. 40/2 na działki: 40/5 i 40/6; nr ew. 40/1 na działki: 40/3 i 40/4; nr ew. 39/1 na działki: 39/3 i 39/4; nr ew. 38 na działki: 38/1 i 38/2; nr ew. 37/1 na działki: 37/3 i 37/4; nr ew. 36/1 na działki: 36/3 i 36/4; nr ew. 35 na działki: 35/1 i 35/2; nr ew. 34/2 na działki: 34/5 i 34/6; nr ew. 34/1 na działki: 34/3 i 34/4; nr ew. 33 na działki: 33/1 i 33/2; nr ew. 95 na działki: 95/1 i 95/2; nr ew. 94 na działki: 94/1 i 94/2; nr ew. 127/2 na działki: 127/3 i 127/4; nr ew. 42 na działki: 42/1 i 42/2; nr ew. 43 na działki: 43/1 i 43/2; nr ew. 44 na działki: 44/1 i 44/2; nr ew. 36/2 na działki: 36/5 i 36/6; nr ew. 37/2 na działki: 37/5 i 37/6; nr ew. 49 na działki: 49/1 i 49/2; nr ew. 50 na działki: 50/1 i 50/2; nr ew. 39/2 na działki: 39/5 i 39/6; nr ew. 51na działki: 51/1 i 51/2; nr ew. 52/1 na działki: 52/3 i 52/4; nr ew. 52/2 na działki: 52/5 i 52/6; nr ew. 53/1 na działki: 53/3 i 53/4; nr ew. 53/2 na działki: 53/5 i 53/6; nr ew. 54 na działki: 54/1 i 54/2; nr ew. 5/4 na działki: 5/14 i 5/15; nr ew. 5/7 na działki: 5/18 i 5/19; nr ew. 4/3 na działki: 4/8 i 4/9; nr ew. 3/6 na działki: 3/13 i 3/14; nr ew. 2/13 na działki: 2/23 i 2/24; nr ew. 2/14 na działki: 2/25 i 2/26; nr ew. 2/16 na działki: 2/27 i 2/28; nr ew. 1/2 na działki: 1/11 i 1/12; nr ew. 1/8 na działki: 1/17 i 1/18; nr ew. 61/2 na działki: 61/3 i 61/4; nr ew. 59 na działki: 59/1 i 59/2; nr ew. 130 na działki: 130/1 i 130/2;
2. Obręb Koziki:
nr ew. 151 na działki: 151/1 i 151/2.
są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczania w prasie, które dodatkowo umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Śniadowo, tj. od dnia 28 maja 2014 r. do dnia
12 czerwca 2014 r.

W terminie do dnia 20 czerwca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27,
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. nr 328, tel. 086-215-69-22, codziennie w godzinach 7.30-15.30 strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 i 2 Kpa).


Informacja Wójta Gminy Śniadowo

Informacja do publicznej wiadomości o opracowaniu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śniadowo na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 oraz skierowania ww. dokumentu do konsultacji społecznych

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 29 kwietnia 2014r

DNIA 2 MAJA 2014r. ( piątek ) w godzinach 7.30 – 15.30 W URZĘDZIE GMINY ŚNIADOWO BĘDZIE PEŁNIONY DYŻUR, W CELU UMOŻLIWIENIA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

Wójt
/-/ Rafał Pstrągowski


OBWIESZCZENIE

Śniadowo, dn.31.03.2014 r.
RGPD.6730.05.2014

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Śniadowo, działając na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t.) zawiadamia, że w dniu 31.03.2014 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o obsadę do 50 DJP w systemie hodowli bezściołowej wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 620 m3 przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę o nr geod. 197/2, położonym na gruntach wsi Szabły Młode, gm. Śniadowo w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym o łącznej docelowej obsadzie inwentarza powyżej 40 DJP.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Ostrołęcka 11, pokój Nr 11.
Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju GospodarczegoOtrzymują:
1. Gmina Śniadowo
- strona internetowa www.sniadowo.powiatlomzynski.pl/bip
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo
2. Tablica ogłoszeń wsi Szabły Młode
3. a/a
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pliki do pobrania:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pliki do pobrania:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

RGDP.6733.1.2014
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO


Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na skutek złożonego przez PGE Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie 20-340, ul. Garbarska 21A, w imieniu którego działa Pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-156 Białystok oraz Pani Ewelina Zarańska, pracownik firmy: MATBUD s.j. J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak z siedzibą w Piątnicy, 18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 51, wszczęto postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na linię napowietrzno - kablową przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji po gruntach rolnych, zabudowanych i w granicach pasów drogowych dróg publicznych, obejmującym części działek położonych w obrębie wsi:

- Szczepankowo: 1235, 1234, 1233, 1232, 1231, 1241, 1244, 1243/1, 1242, 1633,
- Wszerzecz: 82, 83, 84, 395, 162/1, 162/2, 401, 235/3, 237, 238/1, 238/2, 239, 240, 230/3, 234/1, 402, 265, 263, 262/25, 262/23, 262/10, 262/21, 262/17, 262/15, 261, 262/13, 260/2, 405, 260/1, 318/2, 342, 393, 343,
- Uśnik Dwór: 31, 32

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pokój nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo www.sniadowo.powiatlomzynski.pl
- na tablicy ogłoszeń wsi Szczepankowo,
- na tablicy ogłoszeń wsi Wszerzecz,
- na tablicy ogłoszeń wsi Uśnik Dwór


Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczegosporządziła: Izabella Przychodzeń
tel. (86) 217 – 61 – 46 w. 43


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 16 października 2015r. do 30 października 2015r., podczas których organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu.

Informacja o konsultacjach umieszczona była na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo(BlP), ponadto była dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Śniadowie.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do projektu Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.