BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami

Pliki do pobrania:


WNIOSEK o dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Pliki do pobrania:


Nowe rozwiązania w procedurze meldunkowej

Wraz z początkiem 2013 roku zmieniły się przepisy regulujące zagadnienia zameldowania na pobyt stały oraz na pobyt czasowy.
Zameldowania na pobyt stały będziemy mogli dokonać z jednoczesnym wymeldowaniem się z poprzedniego miejsca pobytu. Będzie to możliwe na podstawie tylko jednego formularza. Informacja o wymeldowaniu zostanie przekazana przez urzędników do urzędu właściwego dla ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały albo pobyt stały i czasowy.
Wydłużeniu ulegną również terminy na wykonanie obowiązku meldunkowego. Termin ten będzie wynosił 30 dni, zamiast dotychczasowych 4.
Ustawodawca wprowadza również możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika, legitymującego się dokumentem pełnomocnictwa i dokumentem tożsamości. Pełnomocnik będzie mógł nas zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Przy dokonaniu tej czynności będzie wymagany jedynie zwykły dokument pełnomocnictwa na piśmie. Od stycznia 2013 roku osoby wyjeżdżające za granicę, będą musiały ten fakt zgłaszać, jeśli wyjazd będzie dłuższy niż 6 miesięcy a nie jak poprzednio dłuższy niż 3 miesiące.
Ponadto znika również obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, który nie przekracza 3 miesięcy dla obywateli polskich, obywateli państw Unii Europejskiej i państw EFTA - stron EOG oraz Konfederacji Szwajcarskie. Nie będzie też obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Przy zameldowaniu nie będziemy podawać informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.
Od stycznia 2013 roku zniesione zostaną sankcje karne (m.in. grzywna) dla obywateli polskich i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zmianami)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d przed rozpoczęciem użytkowania należy zgłosić do Urzędu Gminy Śniadowo.

Pliki do pobrania:Wniosek o wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Pliki do pobrania:


Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pliki do pobrania:


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Pliki do pobrania: