BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Nowe w serwisie
2017-06-23
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.156.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie i dowożenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.155.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.154.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.153.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śniadowo w latach 2014-2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.152.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały powołującej Komisję Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.151.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.150.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.149.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.148.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.147.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.146.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2024
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.145.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Śniadowo na 2017 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.144.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Śniadowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII.143.2017 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

2017-06-22
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ Nr XXII/2017 obrad XXII sesji Rady Gminy Śniadowo odbytej 31 MARCA 2017 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-06-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 31.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne

2017-06-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚNIADOWIE
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXIII SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY ŚNIADOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 30.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 29.2017 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie

2017-06-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Analiza trasy gazociągu wysokiego ciśnienia
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-06-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2017-06-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE o zebranym materiale dowodowym
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · »