BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

INFORMACJA O POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, 22.03.2017 r

                                                                          

                                                                                                                                                            

     Komisje Rady Gminy Śniadowo odbędą się 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie z następującym porządkiem obrad dla poszczególnych Komisji:

 

Komisja Budżetu i Finansów

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

b)      wyodrębnienia (bądź nie wyodrębniania) w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 roku.

3. Sprawy bieżące.

  1. Zakończenie posiedzenia.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Śniadowo;

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Śniadowo na 2017 rok;

3. Sprawy bieżące.

4. Zakończenie posiedzenia.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia stanowiska;

b)      dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

  1. Sprawy bieżące.
  2. Zakończenie posiedzenia.