BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXII SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, 22.03.2017 r.

 

       Uprzejmie informuje, że 31 marca 2017 roku o godz. 13:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Śniadowo VII kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
 5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Informacja w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Śniadowo na lata 2012-2020” za rok 2016.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Śniadowo
  z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)   zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

b)   wyodrębnienia (bądź nie wyodrębniania) w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 roku;

c)    wyrażenia stanowiska;

d)   dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

e)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Śniadowo;

f)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Śniadowo na 2017 rok.

11.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

12.Wolne głosy i wnioski.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy VII kadencji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Grzegorz Malinowski