BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXI SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, 14.02.2017 r.


Uprzejmie informuję, że 21 lutego 2017 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Śniadowie odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Śniadowo VII kadencji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
b) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
e) określenia dziennych stawek opłaty targowej;
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Śniadowo na 2017 rok;
g) przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
8 . Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy VII kadencji.


Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Grzegorz Malinowski