BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XX SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO

 

Śniadowo, 20.12.2016 r.

 

                                

       Uprzejmie informuję, że 29 grudnia 2016 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbędzie się XX sesja Rady Gminy Śniadowo VII kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
  5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2024;

b)     uchwalenia budżetu Gminy Śniadowo na 2017 rok;

c)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;

d)     uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;

e)      ustalenia Planu Pracy Rady Gminy Śniadowo na 2017 rok;

f)       ustalenia Planu Pracy stałych Komisji Rady Gminy Śniadowo na 2017 rok.

7     .   Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy VII kadencji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Grzegorz Malinowski