BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XIX SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, 21.11.2016 r.

 

ORRG.0002.7.2016

    

            Uprzejmie informuję, że 29 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 12:00 wGminnym Ośrodku Kultury w Śniadowieodbędzie się XIX sesja Rady Gminy Śniadowo VII kadencji.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XVII i XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Śniadowo.
 4. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
 5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Informacje o realizacji zadań oświatowych w szkołach za rok szkolny 2015/2016.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)   zmian w budżecie gminy na 2016 rok;

b)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

c)    zwolnień w podatku od nieruchomości;

d)   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

e)    zwolnień w podatku od środków transportowych;

f)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Śniadowo;

g)   wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Śniadowo na rzecz Powiatu Łomżyńskiego;

h)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w miejscowości Uśnik;

i)     przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Śniadowie;

j)     przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2017 r.

 1. Informacja na temat wysokości podatku rolnego w 2017 roku.
 2. Informacja na temat wysokości stawek opłaty targowej w 2017 roku.
 3. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
 4. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy VII kadencji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Grzegorz Malinowski