BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Dotyczy wszczęcia postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM 4460A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym grunty orne i pastwiska, obejmującym części działki nr geod. 83 położonej w obrębie wsi Śniadowo, gm. Śniadowo.