BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego

w zakresie działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 01 grudnia 2016 roku do Urzędu Gminy Śniadowo wpłynęła oferta Klubu Sportowego w Śniadowie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wobec powyższego informuję, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do dnia 08 grudnia 2016 roku można zapoznać się z ofertą i zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty (oferta dostępna w pokoju nr 10).

Uwagi należy składać w formie pisemnej:

  • osobiście: w godzinach pracy Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 10,
  • lub listownie na adres: Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy samorządu gminnego zawrze umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

 

Wójt Gminy Śniadowo

(-)

Rafał Pstrągowski