BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku"

Śniadowo, dnia 08.11.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku"

 

Konsultacje prowadzone były w dniach od 20 października 2016 roku do 04 listopada 2016 roku, podczas których organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu.
Informacja o konsultacjach umieszczona była na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo (BIP), ponadto była dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Śniadowie.
Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.

 

z up. Wójta

mgr Wiesław Jamielity

Sekretarz Gminy Śniadowo