BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 80.2015
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej


Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r . poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI.64.2015 Rady Gminy Śniadowo z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.- zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Śniadowo w 2016 roku.
2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r . poz. 1118 z późn. zm.).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 80.2015

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 8. grudnia 2015 r.

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania   i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U. z 2014r . poz. 1118 z późn. zm), realizujących zadania w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w formie: „Uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Śniadowo”.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Gmina Śniadowo przeznacza na realizację w/w zadania łącznie dotację celową w kwocie 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

  

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Powierzenie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji z przeznaczeniem na:

 

1)      zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania,

2)      zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

3)      transport,

4)      wyżywienie,

5)      obsługę techniczną i medyczną zadania,

6)      wynajem obiektów sportowych.

  

 1. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 

1)      koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura ( rachunki telefoniczne itp.),

2)      podatki, cła, opłaty skarbowe,

3)      zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

4)      opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

5)      nabycie lub dzierżawy gruntów,

6)      prace remontowe i budowlane,

7)      zadania inwestycyjne,

8)      działalność gospodarczą i polityczną,

9)      odsetki karne i kary.

 

 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie i dostarczenie wraz z oryginałami faktur dokumentujących wkład własny oraz środki otrzymane z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Powyższy wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie internetowej http://www.sniadowo.pl

 

 1. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści : „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Śniadowo, na podstawie umowy z dnia…., nr….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dotowanego.
 2. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

 1. Realizacja zadań powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 roku.

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 1. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Gminy Śniadowo.

 

V. Terminy i warunki składania ofert.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Śniadowo  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2015 r. do godz. 12:00.
 2. Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).  

Powyższy wzór oferty dostosowanej do specyfiki ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl.                                                                           

Druki można również otrzymać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Śniadowo.

 

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 2, niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

VI. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.

 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

1)      merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,

2)      ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,

3)      liczba osób objętych projektem,

4)      rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Gminę,

5)      ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności,

6)      prowadzenie działalności na obszarze Gminy Śniadowo.

 

3. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Śniadowo, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.

 1. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 2. Wskazanie podmiotu, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Śniadowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl .

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach.

 

W roku 2014 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 66.000 zł

W roku 2015 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 77.000 zł.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem tel. 86 217 61 46 w. 35.

Pliki do pobrania: