OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

2022-08-04 09:50
ws. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

 

       Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Wójt Gminy Śniadowo  podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Śniadowo  na lata 2022-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, budynek B, pokój nr 11 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie www.sniadowo.pl

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 05.08.2022 r. do dnia 25.08.2022 r.( 21 dni) w jednej z następujących form:

-  w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Śniadowie ul. Ostrołecka11, 18-411 Śniadowo.

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@sniadowo.pl

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, budynek B (pokój nr 11), w godzinach pracy urzędu (od 730 do 1530).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z z 2022 r., poz.1029) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Śniadowo.