Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych w Gminie Śniadowo

2024-04-25 12:17
Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych w Gminie Śniadowo

W związku z nałożeniem na Gminę Śniadowo kary pieniężnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, zgodnie z art. 9z ust. 2 ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399), Wójt Gminy Śniadowo informuje, że zostaną przeprowadzone kontrole dotyczące zasad przestrzegania segregacji odpadów komunalnych.

Kontrole obejmować będą, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie ma odpadów ze szkła, plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować do odpowiednich worków oraz czy przy pojemnikach na odpady nie zostały zgromadzone odpady wielogabarytowe, gruz itp. Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych.

Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które mogą wpłynąć bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców. 

Kontrole obejmą również osoby, które zadeklarowały korzystanie z ulgi na kompostowanie bioodpadów, stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, pod kątem gromadzenia bioodpadów w kompostowniku przydomowym.