Informacja o naborze uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

2023-02-20 14:17
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Śniadowo do wzięcia udziału w programie „Opieka wytchnieniowa – Edycja 2023”
Informacja o naborze uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Program skierowany jest do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi. Stała opieka nad dziećmi bądź osobami dorosłymi, których niepełnosprawność wiąże się z całym spektrum problemów zdrowotnych, utrudniających bądź uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie, może prowadzić do wyczerpania fizycznego i psychicznego, co przekłada się na mniejszą skuteczność w opiece nad osobą niepełnosprawną i obniżenie poziomu życia zarówno opiekuna, jak i osoby niepełnosprawnej. Wspomniany program ma na celu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa - co to jest?

“Opieka wytchnieniowa” to program uruchamiany corocznie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie członków rodzin bądź osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program Opieka Wytchnieniowa 2023

Osobie niepełnosprawnej objętej programem opieki wytchnieniowej zostanie zapewniona opieka w zakresie adekwatnym do jej indywidualnych potrzeb, wynikających z karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w powyższych punktach, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w powyższych punktach, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

 

Limit usług opieki wytchnieniowej

Limit usług opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 • 14 dni usługi w ramach pobytu całodobowego.

 

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie

 1. Ostrołęcka 11 bud. C, 18-411 Śniadowo lub wysłać pocztą na wskazany adres.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 224 15 75, 86 224 15 74 oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

W załączeniu dokumenty do pobrania