Strategia Rozwoju Gminy Śniadowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Śniadowo

2022-10-21 10:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Śniadowo

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Śniadowo na lata 2022-2030

 

Działając na podstawie zapisów art.10e i 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art.9 ust.5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), informujęże

24 marca 2022 r. Rada Gminy Śniadowo podjęła uchwałę Nr XXXI.220.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Śniadowo na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Opracowanie strategii ma na celu stworzenie dokumentu niezbędnego dla efektywnego prowadzenia polityki rozwoju, wiążącego planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym i dzięki temu  wspierającego zrównoważony rozwój gminy, którego posiadanie pomoże samorządowi gminy w długofalowym zarządzaniu rozwojem gminy oraz  w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy zewnętrznych.

Uchwała o przystąpieniu wraz z załącznikiem określającym tryb i harmonogram opracowania projektu strategii jest dostępna na stronie: http://sniadowo.pl/bip

W ramach prac nad opracowaniem strategii zaplanowano opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, w tym przeprowadzenie badań ankietowych, a także organizację warsztatów strategicznych z interesariuszami w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych. O terminach przeprowadzenia wskazanych działań mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej gminy: www.sniadowo.pl

 Po opracowaniu projektu strategii mieszkańcy gminy będą mogli wziąć udział w procesie konsultacji społecznych i przedstawić swoje uwagi i propozycje zmian do dokumentu strategicznego. 

Na stronie internetowej gminy będą udostępniane wszelkie informacje o przebiegu prac nad strategią, prowadzonych konsultacjach i wypracowanych rozwiązaniach.