Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2022-02-02 13:20
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r . poz. 1057 z późn. zm.),  realizujących zadania w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

 I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

   

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  w formie: 

 

  Przygotowanie i udział klubów sportowych w organizacji i koordynacji  piłkarskich zajęć sportowych  drużyn młodzieżowych i  seniorskich z terenu  Gminy Śniadowo ’’.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Gmina Śniadowo przeznacza na realizację w/w zadania łącznie dotację celową w kwocie 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).                    

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Powierzenie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji z przeznaczeniem na:

 

 • zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
 • transport zawodników na zawody i turnieje,

3)   obsługa  sędziowska,

4)   wynagrodzenie trenerów,

5)   zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem boiska,

6)   zakup usług medycznych,

7)   wynajem sal i boisk treningowych,

8)   ubezpieczenie zawodników.

 

Przyznana  dotacja może być wydatkowana od dnia podpisania umowy.

 

 1. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 

 • koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura ( rachunki telefoniczne itp.),
 • podatki, cła, opłaty skarbowe,
 • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 • opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
 • nabycie lub dzierżawy gruntów,
 • prace remontowe i budowlane,
 • zadania inwestycyjne,
 • działalność gospodarczą i polityczną,
 • odsetki karne i kary.

 

 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U z 2018r. poz. 2057 z poźn. zm.) Powyższy wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie internetowej http://www.sniadowo.pl

 5. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści : „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Śniadowo, na podstawie umowy z dnia…., nr….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dotowanego.

 

 IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

 • Realizacja zadań powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 roku.

 Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 1. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w trakcie realizacji zadania: 1) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie realizacji zadania o 50% , ale żeby nie przekroczyło kwoty 5.000zł.
 2. Wyłoniony podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do:

       1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

       2) dostarczenie na wezwanie Wójta Gminy oryginałów dokumentów ( faktur, rachunków)

            oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli

            prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Gminy Śniadowo.

 

V. Terminy i warunki składania ofert.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Śniadowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 roku do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy realizowanego zadania.                                                   
 2. Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  ( Dz. U z 2018r. poz. 2057 z poźn. zm.)

Powyższy wzór oferty dostosowanej do specyfiki ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl

Druki można również otrzymać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Śniadowo.

 

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
 1. Oferty niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.

 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

 • merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,
 • ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,
 • liczba osób objętych projektem,
 • rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Gminę,
 • ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności,
 • prowadzenie działalności na obszarze Gminy Śniadowo.

 

 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Śniadowo, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
 2. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 • Wskazanie podmiotu, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Śniadowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl .

 

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach.

 

W roku 2020 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 70.000 zł.

W roku 2021 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 70.000 zł.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać  pod numerem tel. 86 224 15 68.