INFORMACJA Wójta Gminy Śniadowo

2021-05-25 13:51
INFORMACJA Wójta Gminy Śniadowo

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 202lr. poz. 888) oraz § 18 ust. 3 uchwały Nr XII.83.2019 z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo:

  • każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
  • lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
  • lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych
  • oraz pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Gminy mają obowiązek kontrolować posiadanie umów i dowodów uiszczenia opłat za usługi w zakresie opróżniania szamb, a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł umowy, wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala wysokość opłaty za wywóz nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości i zleca realizację zadania uprawnionemu podmiotowi.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.

Każdy właściciel szamba powinien mieć świadomość, że odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych i stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii i wirusów bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Jeśli wylewasz szambo na swoją działkę, to masz te bakterie w swoim najbliższym otoczeniu: w glebie, wodzie, na roślinach, warzywach itp. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt!

 

Wójt Gminy Śniadowo

Rafał Pstrągowski