Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2019-03-14 12:34
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r . poz. 450 z późn. zm. ), realizujących zadania w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

 

 1. Rodzaj i formy realizacji zadania.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w formie:

 

ZADANIE I: „ Przygotowanie i udział klubów sportowych w organizacji i koordynacji piłkarskich zajęć sportowych obejmujących współzawodnictwo na szczeblu lokalnym’’.

 

ZADANIE II: „ Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 z terenu Gminy Śniadowo w formie prowadzenia szkoleń w zakresie piłki nożnej, organizacji zawodów i turniejów sportowych .’’

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Gmina Śniadowo przeznacza na realizację w/w zadania łącznie dotację celową w kwocie 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym na realizację zadania :

ZADANIE I: 45.000zł, ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych),

ZADANIE II: 25.000zł. ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Powierzenie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji z przeznaczeniem na:

 

 • zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
 • transport zawodników na zawody i turnieje,

3) obsługa sędziowska,

4) wynagrodzenie trenerów,

5) zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem boiska,

6) zakup usług medycznych,

7) wynajem sal i boisk treningowych,

8) ubezpieczenie zawodników.

 

Przyznana dotacja może być wydatkowana od dnia podpisania umowy.

  

 1. Dotacja na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 

 • koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura ( rachunki telefoniczne itp.),
 • podatki, cła, opłaty skarbowe,
 • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 • opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
 • nabycie lub dzierżawy gruntów,
 • prace remontowe i budowlane,
 • zadania inwestycyjne,
 • działalność gospodarczą i polityczną,
 • odsetki karne i kary.

 

 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie i dostarczenie wraz z oryginałami faktur dokumentujących wkład własny oraz środki otrzymane z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U z 2018r. poz. 2057 z poźn. zm.) Powyższy wzór sprawozdania będzie dostępny na stronie internetowej http://www.sniadowo.pl

 

 • Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści : „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Wójta Gminy Śniadowo, na podstawie umowy z dnia…., nr….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dotowanego.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

 • Realizacja zadań powinna odbywać się w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 roku.

 Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

 1. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Gminy Śniadowo.

 

 1. Terminy i warunki składania ofert.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Śniadowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 kwietnia 2019 roku do godz. 1000 w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy realizowanego zadania.
 • Wzór oferty został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U z 2018r. poz. 2057 z poźn. zm.)

Powyższy wzór oferty dostosowanej do specyfiki ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl. Druki można również otrzymać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Śniadowo.

 

 1. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 2, niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

 1. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.

 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

 

 • merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,
 • ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,
 • liczba osób objętych projektem,
 • rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Gminę,
 • ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności,
 • prowadzenie działalności na obszarze Gminy Śniadowo.

 

 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Śniadowo, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
 2. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 • Wskazanie podmiotu, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Śniadowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl .

 

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach.

 

W roku 2017 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 70.000 zł.

W roku 2018 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 70.000 zł.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo http://www.sniadowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem tel. 86 224 15 68.