Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego

2024-07-02 15:29
Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 1 lipca 2024 roku do Urzędu Gminy Śniadowo wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Śniadowie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt: „ Wyjazd osób w wieku emerytalnym do CRR KRUS „ SASANKA” w Świnoujściu . ”

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone zostały w trybie art,19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023r., poz.571 ), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł. i będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zgodnie z powyższą ustawą podaje się do publicznej wiadomości informację na temat oferty na okres 7 dni poprzez zamieszczenie jej:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej Gminy Śniadowo,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11 lub drogą elektroniczną, na adres : sekretariat@sniadowo.pl do dnia 9 lipca 2024 roku.

Po upływie wyżej określonego terminu organ wykonawczy zawrze umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Śniadowo, 2.07.2024r.

 

 

z up. Wójta

Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy Śniadowo