I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji

2024-05-09 06:29
7 maja 2024 roku, udziałem w mszy świętej koncelebrowanej, sprawowanej w kościele w Śniadowie, rozpoczęła się kadencja IX Rady Gminy Śniadowo. Podczas pierwszej sesji radni i wójt złożyli ślubowanie. Dokonano także wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Wybrano również składy osobowe Komisji Stałych.
I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie, zebranych powitał radny Zdzisław Zaremba i otworzył pierwszą sesję Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji. Zgodnie z art. 20. ust. 2c ustawy o Samorządzie Gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Ponieważ radny Edward Żebrowski nie wyraził na to zgody, powierzenie tej funkcji przypadło radnemu Zdzisławowi Zarembie.

Prowadzący sesję w pierwszych słowach pogratulował panu Rafałowi Pstrągowskiemu wygranej w wyborach na Wójta Gminy Śniadowo. Jednocześnie pogratulował, obecnemu na sesji, panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu wyboru na kolejną kadencję Starosty Powiatu Łomżyńskiego. Złożył gratulacje nowo wybranym radnym. Szczególne podziękowania złożył swoim wyborcom, którzy po raz 8. dali mu mandat radnego i tym razem nawet nie wystawili kontrkandydata.

Przed uroczystością ślubowania radnych i wójta gminy, zebrani w sali obrad w postawie wyrażającej szacunek, wysłuchali hymnu państwowego. 

Nowo wybrani radni i wójt gminy odebrali zaświadczenia z rąk pani Anny Zalewskiej - Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

Wojciech Jastrzębski

Marek Łuba

Jacek Grzegorz Zaborszczyk

Edward Żebrowski

Cezary Polkowski

Waldemar Grzegorz Malinowski

Janusz Sławomir Wojsz

Mirosław Łuba

Grzegorz Podgórski

Michał Antoni Truszkowski

Jarosław Jastrzębski

Krzysztof Mieczkowski

Ewa Jastrzębska

Tadeusz Piotr Baranowski

Zdzisław Zaremba

Rafał Pstrągowski

Wójt Gminy Śniadowo - Rafał Pstrągowski - złożył na ręce pani Anny Zalewskiej, w imieniu radnych i swoim, podziękowania za pracę komisji obwodowych. Podkreślił jej doświadczenie oraz fakt, że z rąk pani Anny odbiera po raz drugi zaświadczenie. Wspólnie z radnym Zdzisławem Zarembą uhonorowali panią Zalewską bukietem kwiatów.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni złożyli ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Ślubowanie przed radą i obecnymi w sali sołtysami, kierownikami jednostek organizacyjnych i gośćmi złożył nowo wybrany wójt - Rafał Pstrągowski - Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg

Po ceremonii ślubowania, zwracając się do Przewodniczącego, Wysokiej Rady, Starosty, Państwa Sołtysów, Mieszkanców Gminy, przybyłych Gości - zabrał głos, dziękując w pierwszej kolejności za udział w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 roku. Wyraził swoje zadowolenie i nazwał zaszczytem i szczególnym zobowiązaniem umożliwienie mu, po raz kolejny, pełnienia z woli mieszkanców funkcji Wójta Gminy Śniadowo. Podziękował za docenienie, przez większość mieszkańców gminy, swojej pracy i pracy poprzedniej kadencji Rady Gminy Śniadowo. Podziękował głosującym na jego osobę, jak i na jego kontrkandydatów. Wyraził uznanie samym kontrkandydatom, którzy również chcieli działać dla dobra mieszkańców Gminy Śniadowo. 

Szczególne wyrazy podziękowania złożył swojej rodzinie, najbliższym, którzy wspierali go w tym trudnym czasie. Po raz pierwszy - oficjalnie - podziękował wybranym radnym za podjęcie się trudnej służby na rzecz "swoich mieszkańców" i mieszkańców całej gminy. Zaakcentował osoby wieloletnich radnych i radnych po raz pierwszy pełniących swój mandat. "Naszą wspólną rolą jest działać na rzecz dobra mieszkańców całej gminy, ale do tego potrzebna jest współpraca między nami, wypracowanie kompromisu..."

Zaprosił do współpracy radnych z różnych komitetów, poprosił o nawiązanie nici porozumienia dla wspólnych działań. Zadeklarował pomoc nowo wybranym radnym.

Pogratulował staroście Lechowi Szabłowskiemu, z którym po raz kolejny będzie miał zaszczyt współpracować oraz przypomniał owoce dotychczasowej współpracy i nakreślił działania na następne lata.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Łomżyńskiego. Ten, powitawszy zebranych, podziękował za zaproszenie na uroczystę sesję, za gratulacje złożone w związku z wyborem na kolejną, trzecią, kadencję i osiągnięty wynik wyborczy. Zadeklarował, że tak, jak w poprzednich latach, postara się sprostać oczekiwaniom stawianym przez swoich Wyborców. 

Zacytował słowa Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Patrona Powiatu Łomżyńskiego: NAJWIĘKSZĄ MĄDROŚCIĄ JEST UMIEĆ JEDNOCZYĆ, NIE ROZBIJAĆ. Kontynuował tym, zaakcentowaną przez wójta Pstrągowskiego, potrzebę jedności i współpracy. 

Pogratulował Radnym i docenił ich odpowiedzialność za ogromne wyzwanie, jakie stoi przed nimi. Życzył samorządowi gminnemu, aby rozpoczęta kadencja zakończy się nie mniejszym sukcesem, niż miniona. Podziękował za zaproszenia na sesje i inne wydarzenia lokalne.

Po oficjalnych przemówieniach przystąpiono do wyboru przewodniczącego rady gminy. Zgłoszono jedną kandydaturę - radnego Grzegorza Podgórskiego, który wyraził zgodę. Powołano komisję skrutacyjną w osobie radnego Jacka Zaborszczyka - przewodniczący oraz członków komisji: radnego Tadeusza Baranowskiego i radnego Marka Łubę. W wyniku wyborów tajnych, przy wymaganej bezwzględnej większości głosów wynoszącej 8, kandydat uzyskał 12 głosów poparcia (1 głos nieważny, 2 głosy przeciw wyborowi kandydata). Podjęto jednogłośnie stosowną uchwałę, gdzie stwierdzono wybór radnego Grzegorza Podgórskiego na Przewodniczącego Rady Gminy Śniadowo

Nowo wybrany przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkty dotyczące powołania komisji stałych Rady Gminy Śniadowo i ich przewodniczących oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Śniadowo. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

Postępując zgodnie ze schematem wyboru przewodniczącego rady gminy, dokonano wyboru wiceprzewodniczącego. Zgłoszono kandydaturę radnego Zdzisława Zaremby, który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku wyborów tajnych, przy wymaganej bezwzględnej większości głosów wynoszącej 8, kandydat uzyskał 12 głosów poparcia. Podjęto jednogłośnie stosowną uchwałę, gdzie stwierdzono wybór radnego Zdzisława Zarembę na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Śniadowo

Starosta Szabłowski podziękował w pełni ukonstytuowanym władzom Gminy Śniadowo. Pogratulował dużego poparcia przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Śniadowo. Jeszcze raz pogratulował Rafałowi Pstrągowskiemu wygranych, w pierwszej turze, wyborów na urząd Wójta Gminy Śniadowo przy dwóch, silnych kontrkandydatach. 

Podczas ogłoszonej przerwy, radni zgłosili swoje kandydatury do poszczególnych komisji. Przewodniczącym komisji rewizyjnej Rady Gminy Śniadowo został radny Wojciech Jastrzębski. Powołano komisje:

  • budżetu i finansów Rady Gminy Śniadowo,
  • oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Śniadowo,
  • rozwoju gospodarczego, rolnictwa, ochrony środowiska i budownictwa Rady Gminy Śniadowo,
  • skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Śniadowo.

Podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Śniadowo.

Przewodniczący zamknął obrady I Sesji Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji.

T.Sz.

  • I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji I Sesja Rady Gminy Śniadowo IX Kadencji