Oferty pracy na dzień 23.02.2024 r.

2024-02-23 13:10
Oferty pracy na dzień 23.02.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
posiada następujące oferty pracy aktualne na dzień 23.02.2024r.


Wykształcenie podstawowe, zawodowe:


66- Pracownik gospodarczy/ Sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, łazienek oraz ciągów komunikacyjnych. Praca: Śniadowo./ wykształcenie podstawowe, mile widziane: orzeczony stopień niepełnosprawności; 1os.
65- Pracownik gospodarczy/ Sprzątanie biur, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych oraz toalet na produkcji. Praca: Jedwabne./ wykształcenie podstawowe, mile widziane: orzeczony stopień niepełnosprawności; 1os.
64- Pracownik budowlany/ Prace ogólnobudowlane. Praca: Łomża i okolice./ wykształcenie podstawowe, doświadczenie zawodowe; 1os.
61- Pomocnik korektora racic/ wykształcenie podstawowe, prawo jazdy kat. B; 4os.
59- Wagowy/ Ważenie ładunków i towarów, wystawianie dokumentów związanych z ważonym towarem, przygotowanie raportów związanych z ważonym towarem/, wyk. zawodowe, umiejętność obsługi komputera;1os.
56 - Pracownik produkcji -/ Praca przy linii produkcyjnej/ (os. zam. w Łomży), wyk. podstawowe, orzeczony st. niepełnosprawności/;1os
50 - Sprzątaczka/ Sprzątanie pomieszczeń socjalnych, hali produkcyjnej./;1os
49 - Kierowca samochodu ciężarowego/ Przewóz towaru międzynarodowy/ wyk. zawodowe
,prawo jazdy kat. C, doświadczenie zawodowe, karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji-samochody ciężarowe/; 1os
48 – fryzjer męski /strzyżenie męskie, stylizacja fryzur, utrzymanie czystości na stanowisku pracy /wyk. zawodowe, średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętność wykonywania strzyżeń męskich, lojalność; 1 os.
47- Mechanik pojazdów samochodowych/ Naprawa pojazdów osobowych i dostawczych/ wyk. zawodowe mechaniczne, kierunek: mechanik pojazdów samochodowych, doświadczenie zawodowe, samodzielność/; 1os
46 – Robotnik gospodarczy/ wykonywanie prac porządkowych na terenie zewnętrznym/ wyk. podstawowe, mile widziane doświadczenie zawodowe i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, komunikatywność; 1 os.
39 – Hydraulik/ Naprawa, konserwacja, usuwanie usterek/wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe budowlane o kierunku sanitarnym, systematyczność, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, mile widziane aktualne zaświadczenie ukończenia kursu "Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupy 2", brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach i z podchlorynem sodu; Umiejętności: organizowania pracy własnej, współpracy w zespole i komunikowania, odporność na stres/; 1 os
36- Piekarz/ Wyrób i wypiek pieczywa./ wyk. zawodowe, doświadczenie zawodowe, umiejętność: wyrób i wypiek pieczywa; * pracodawca oferuje możliwość zakwaterowania; 2os
15- Magazynier/ Przyjmowanie towaru, rozkładanie zgodnie z lokalizacją/ zasadnicze zawodowe ,mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/; 1os
2- Operator koparki- kierowca samochodu ciężarowego/ Operator koparki; kierowca samochodu ciężarowego (kat. C)./ wyk. zawodowe, prawo jazdy kat. C, uprawnienie: operator koparki, mile widziane uprawnienia na przewóz rzeczy, doświadczenie- mile widziane; 1os.


Wykształcenie średnie:


58– Księgowy/księgowa /Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, dekretowanie i księgowanie dokumentów, bieżąca weryfikacja rozrachunków z kontrahentami, zapewnienie sprawnego funkcjonowania działu księgowości, nadzorowanie właściwego obiegu dokumentów, archiwizacja dokumentów księgowych, weryfikacja sald księgowych na zakończenie każdego m-ca./wykształcenie min. średnie, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w pełnej księgowości, znajomość obsługi systemu Enova będzie dodatkowym atutem, zaangażowanie do powierzonych zadań i umiejętność ich priorytetyzowania, umiejętność współpracy zarówno w zespole jak i z pracownikami różnych działów. Mile widziane osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności; 1 os.
57- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy/ Badanie przyczyny wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, prowadzenie szkolenia wstępnego nowo przyjętych pracowników, inne./ wykształcenie min. średnie, kierunek/specjalność: Bezpieczeństwo i higiena pracy/zdrowie publiczne/zdrowie środowiskowe, kierunki pokrewne, dodatkowe wymagania: obsługa pakietu Microsoft Office. Mile widziane: język angielski poziom (A2- niższy średnio zaawansowany/B1-średnio zaawansowany /B2- wyższy średnio zaawansowany); 1os.
43- Technolog przemysłu spożywczego/ Współpraca przy realizacji strategii badawczo- rozwojowej firmy. Tworzenie koncepcji rozwoju nowych produktów. Optymalizacja gotowych receptur. Uczestnictwo w panelu sensorycznym. Nadzorowanie rynku w celu pozyskania nowych technologii i produktów/ wykształcenie średnie/wyższe, kierunek: technologia żywności, żywienie człowieka lub pokrewne, doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 2 lata; język angielski- poziom C1- zaawansowany; umiejętność analitycznego myślenia, wielozadaniowość i dobre zarządzanie czasem pracy, dokładność w realizacji zadań; komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, dodatkowe wymagania: orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych- mile widziane/; 1 os
42- Specjalista ds. Jakości/ Współodpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie Systemu Jakości działającego w firmie; udział w audytach zewnętrznych i wewnętrznych; prowadzenie dokumentacji audytowej; opracowywanie i weryfikacja dokumentacji jakościowej zgodnej z ZSZJ; przeprowadzanie kontroli jakościowej w obszarze produkcyjno- magazynowym./ wykształcenie średnie/wyższe, kierunek: technologia żywności, żywienie człowieka lub pokrewne, doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 2 lata; uprawnienia/umiejętności: praktyczna znajomość standardów IFS, dokładność realizacji zadań, komunikatywność, dyspozycyjność, dodatkowe wymagania orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych- mile widziane, znajomość j. angielskiego- poziom-C1- zaawansowany/; 1 os
12- Pielęgniarka/ Funkcje pielęgnacyjne wobec rodziny i jej członków w środowisku ich zamieszkania w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Praca w gabinecie zabiegowym./ wykształcenie wyższe kierunkowe II stopnia lub wykształcenie średnie kierunkowe/wyższe kierunkowe I stopnia + kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarki; mile widziane: kurs szczepień, kurs EKG oraz prawo jazdy kat. B; 1os.


Wykształcenie policealne/pomaturalne/wyższe:


63- Kosmetolog/ Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciało, twarz oraz masaże relaksacyjne. Pielęgnacja dłoni i stóp- manicure hybrydowy i żelowy./ wykształcenie pomaturalne/policealne, umiejętności w zakresie kosmetyki, wizażu i stylizacji; wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp; wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
język angielski- poziom A2- niższy średnio zaawansowany; znajomość języka polskiego: w mowie: B2 - wyższy średnio zaawansowany; 1os.
62- Logopeda/ wyk. wyższe, pedagogiczne, kierunek: logopedia, uprawnienie: przygotowanie pedagogiczne, mile widziane: doświadczenie zawodowe; 1os.
60- Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji (ogłoszenie nr.133879 i nr. 133881)/ Przeprowadza kontrole żywności pochodzenia zwierzęcego, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz przeznaczonych na eksport w celu certyfikowania przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii, pozostałych państw trzecich i UE. Sporządza dokumentację, prowadzi ewidencje wysyłek do Wielkiej Brytanii, pozostałych państw trzecich i UE. Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych. Kontroluje klasyfikację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, znakowanie ich i usuwanie z zakładów oraz prowadzoną dokumentację. Pobiera próbki do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Prowadzi postępowanie administarcyjno-egzekucyjne. Przygotowuje projekty decyzji w celu przedłożenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do zatwierdzenia. Sporządza sprawozdawczość z zakresu wykonywanych zadań./ WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie: wyższe weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego, umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL), prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. WYMAGANIA DODATKOWE: doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii, przeszkolenie specjalizacja z dziedziny Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie; 2 os.
* pełna informacja o naborach: nr.133879 i nr. 133881 znajduje się na stronie:
http://www.piw.lomza.pl/index.php/praca-w-inspektoracie
53- Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej /Praca w grupie przedszkolnej oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych./ wyk. wyższe II stopnia, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, uprawnienie: przygotowanie pedagogiczne, mile widziane: kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika/ logopedia lub edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu);2os
51- Specjalista ds. handlu /wsparcie Działu Handlowego w bieżących zadaniach. Przygotowanie i nadzór nad dokumentacją. Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów. Wykonywanie prac administracyjno- biurowych/wyk. wyższe, dyspozycyjność, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, wielozadaniowość i dobre zarządzanie czasem pracy,
komunikatywność oraz umiejętności pracy w zespole, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu/;1os
45- Psycholog/ Poradnictwo psychologiczne indywidualne, dla dzieci, dorosłych, dla par, rodzin, warsztaty grupowe./ wykształcenie wyższe, kierunek: psychologia, doświadczenie zawodowe/ staż pracy: min. 2 lata; uprawnienia/umiejętności: poradnictwo i interwencja kryzysowa. /; 1 os.
38- Terapeuta zajęciowy/ Praca w charakterze terapeuty zajęciowego w DPS z osobami w podeszłym wieku./ policealne, medyczne, kierunek: terapeuta zajęciowy lub wykształcenie wyższe, kierunek: instruktor terapii zajęciowej; 1os.
35- Kierownik działu farmacji/ Prowadzenie działu farmacji./ wykształcenie wyższe farmaceutyczne, 1 rok stażu pracy na stanowisku kierowniczym; 1os.
33- Psycholog/ Psycholog dziecięcy./ wymagania: wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek: psychologia lub psychologia kliniczna; rok doświadczenia zawodowego (praca z dziećmi), uprawnienia/ umiejętności: trening behawioralny; 1os. 14- Lekarz medycyny/ Udzielanie świadczeń zdrowotnych./ wykształcenie wyższe- medyczne; specjalizacja z medycyny rodzinnej, pediatrii lub chorób wewnętrznych; prawo do wykonywania zawodu; 4 os.
13- Lekarz ginekolog/ Udzielanie świadczeń zdrowotnych./ wykształcenie wyższe- medyczne, specjalizacja z ginekologii; prawo do wykonywania zawodu; 1 os.
11- Elektromonter aparatury, automatyki i układów pomiarowych kotłów- operator turbozespołu/ Wykonywanie prac elektromonterskich./wykształcenie wyższe (kierunek: elektryk, automatyk), uprawnienia SEP powyżej 1 kV (dla absolwentów uprawnienia SEP do 1 kV); 1os.

Szczegółowe informacje na temat w/w ofert są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży: www.lomza.praca.gov.pl
Osoby zainteresowane ofertami prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pok. 106 (I piętro), tel. (86) 215 80 15.