Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta

2023-06-22 08:27
Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta

Na sesji w dniu 21 czerwca 2023 roku Rada Gminy Śniadowo jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Rafała Pstrągowskiego - Wójta Gminy za 2022 rok.

Udzielenie absolutorium zostało poprzedzone przyjęciem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku oraz Komisję Rewizyjną Rady Gminy Śniadowo.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym udzielenie absolutorium dla Wójta musi być poprzedzone debatą nad raportem o stanie gminy. Wójt - Rafał Pstrągowski przedstawił szczegółowo najważniejsze zagadnienia ujęte w raporcie o stanie gminy w 2022 roku. W debacie radni nie wnieśli uwag do przedstawionego raportu.

Po przeprowadzonej debacie Przewodniczący Rady - Grzegorz Podgórski zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania dla Wójta Gminy Śniadowo.