Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży

2023-02-17 09:37
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie wyborów uzupełniających

do Rady Gminy Śniadowo

 

          Zgodnie z kalendarzem wyborczym, będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 21/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lutego 2023 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje o działaniach podejmowanych w związku z jego realizacją.

I. Do dnia 27 lutego 2023 r. do godz. 15.30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, ul. Nowa 2, II piętro, będą przyjmowane zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

         Zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w wyborach uzupełniających, wszystkie  komitety ( w tym również komitety partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze) zawiadamiają o swoim utworzeniu komisarza wyborczego, którego właściwość terytorialna obejmuje jednostkę  samorządu terytorialnego, w której  odbywają się wybory.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego muszą spełniać takie same wymogi, jak zawiadomienia składane w związku z wyborami przeprowadzanymi w związku z upływem kadencji z zastrzeżeniem, że:

1) zawiadomienia składa się w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do zarządzenia Wojewody Podlaskiego ( w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy, zawiadomienie to składa się w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy);

2) komitety wyborcze nie zbierają podpisów popierających utworzenie komitetu wyborczego.

Zawiadomienia przyjmowane są w godzinach pracy  Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 228 (drugie piętro), czyli od godz. 7.30  do godz. 15.30  od poniedziałku do piątku, do dnia 27 lutego 2023 roku włącznie. Zgłoszenia przyjmuje bezpośrednio Komisarz Wyborczy lub upoważniony przez niego pracownik Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży Aneta OSTATKIEWICZ – główny specjalista w Delegaturze.

II. Do dnia 14 marca 2023 r. zostanie powołana Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie.

          W związku z powyższym informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym, kandydatów do ww. komisji należy zgłaszać najpóźniej do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 15.30.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy i uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, niniejszym uprzejmie informuję, że prawo zgłaszania kandydatów do gminnej komisji wyborczej mają pełnomocnicy zarejestrowanych komitetów wyborczych.

Kandydatem do składu gminnej komisji wyborczej może być osoba, która posiada bierne prawo wyborcze do Sejmu RP.

Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która jest kandydatem w wyborach, pełni funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania, jest komisarzem wyborczym, jest urzędnikiem wyborczym.

Kandydaci do składu gminnej komisji wyborczej są zgłaszani w godzinach pracy  Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 213 (drugie piętro), czyli od godz. 7.30 do godz. 15.30  od poniedziałku do piątku, do dnia 9 marca 2023 r. włącznie. Zgłoszenia przyjmuje bezpośrednio Komisarz Wyborczy lub upoważniony przez niego pracownik Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – Małgorzata Roszkowska – główny specjalista w Delegaturze.

O dochowaniu terminów, o których wyżej mowa, decyduje data złożenia zgłoszenia do właściwego organu.

Dla zgłoszenia kandydatów do gminnej komisji wyborczej stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik do w/w uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, który wraz z uchwałą PKW można otrzymać w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, jak również w Urzędzie Gminy w Śniadowie – u osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Śniadowo.

Wyżej wymieniony druk wraz z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty, w tym Kodeks wyborczy, związane z właściwym przygotowaniem wyborów uzupełniających zamieszczone są także na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.

Skład komisji wyborczej niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości organ, który ją powołał.

 

                                                                         Komisarz Wyborczy

                                                                        /-/ Jan LESZCZEWSKI