Wyniki konsultacji społecznych

2023-02-16 13:21
Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki Konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Śniadowo.

Na podstawie uchwały Nr XLV/226/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stwierdzam co następuje:

Konsultacje ww. projektu   uchwały przeprowadzono w dniach:

      19 – 24 stycznia 2023 r.

Treść dokumentu była dostępna:

Na stronie internetowej Gminy Śniadowo pod adresem: http://sniadowo.pl/index.php?wiad=3260

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można było zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Gminy Śniadowo,  ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo do Pani Anny Długozima  – tel. 86 2241570, e-mail:  anna.dlugozima@sniadowo.pl .

W trakcie konsultacji projektu ww. uchwały organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu ww. dokumentu   w formie pisemnej ani drogą elektroniczną.