Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo

2023-01-18 11:13
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Śniadowo.
Działając na podstawie uchwały Nr XLV/226/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Śniadowo Zarządzeniem Nr 8.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Śniadowo.
Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Śniadowo.
1.  Termin konsultacji:
19.01.2023 r. – 24.01.2023 r.
2.  Uczestnicy:
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
3.  Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:
Urząd Gminy Śniadowo
Referat Rozwoju Gospodarczego
  1. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Anna Długozima  – tel. 86 2241570, e-mail: anna.dlugozima@sniadowo.pl .
4.  Sposób wnoszenia uwag i opinii: 
  • Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu.
  • Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
    1. odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
    2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności

Załączniki

  1. Projekt uchwały