Oferta studiów podyplomowych "Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń".

2023-01-17 08:32
Oferta studiów podyplomowych

Szanowni Państwo!

informujemy, że Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk zawodowych i społecznych, podjął wyzwanie utworzenia nowej ścieżki kształcenia w formie studiów podyplomowych pn. Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń.

Celem studiów jest podniesienie i rozszerzenie poziomu wiedzy na temat ochrony ludności, obrony cywilnej i ratownictwa wobec współczesnych zagrożeń, w tym militarnych. Jest to warunkowane dynamicznymi zmianami w obszarze organizacji bezpieczeństwa, w tym problemami związanymi z ochroną ludności w środowisku międzynarodowym oraz zmianami prawnymi i organizacyjnymi w wymiarze krajowym. Stąd też istnieje pilna potrzeba przygotowania specjalistów realizujących problematykę ochrony i obrony ludności w różnych środowiskach bezpieczeństwa. 

Studia podyplomowe mogą być szczególnie przydatne w rozwoju zawodowym pracowników administracji rządowej, samorządowej oraz specjalnej bezpośrednio wykonujących zadania związane z ochroną ludności, funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych zajmujących się zawodowo i ochotniczo niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożeń, kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych, realizujących zadania ochronne i obronne, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz absolwentów uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

W ramach tej ścieżki kształcenia absolwenci studiów podyplomowych nabędą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje twarde i miękkie niezbędne do pracy w instytucjach sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.

W programie przewidziano zarówno zajęcia w salach dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, jak również praktyczne w centrum powiadamiania ratunkowego czy dyspozytorni medycznej. Pozwoli to na weryfikację wiedzy teoretycznej, zdobycie nowych doświadczeń oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę ludności. Dodatkowym atutem oferowanym w ramach studiów jest uzyskanie certyfikatu z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wystawionego przez specjalistyczny podmiot ratowniczy.

Studia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 i będą trwać dwa semestry. Inauguracja zajęć odbędzie się 4 marca 2023 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub w trybie ON-LINE (w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 14 dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od marca 2023 r. do stycznia 2024 r., z przerwą wakacyjną. Łączna liczba godzin wynosi 210, ilość pkt. ECTS: 46. Opłata za studia wynosi 3.400 PLN.

Program studiów i warunki rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:  https://wlo.wat.edu.pl/ w zakładce studia podyplomowe.

Szczegółowych informacji w zakresie studiów podyplomowych udziela kierownik studiów dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT (tel. 791 458 359, mail: ochrona.ludnosci@wat.edu.pl).

Zapraszamy do skorzystania z oferty dydaktycznej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki
i Zarządzania WAT.