Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

2018-12-28 15:15

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007). Ww. program zastąpił Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku. W programie przeznaczono środki na dowóz posiłków.

W ramach programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży;
  2. Moduł dla osób dorosłych;
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach – realizowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Zakłada się, że w zakresie modułów 1 i 2 wsparcie finansowe dla gmin z Programu będzie realizowane na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w zakresie modułu 3 na podstawie art. 90 u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669).

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów, 13 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Rozporządzenie określa formy i zakres wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w tych szkołach.

Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (z możliwością pobrania) znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Realizatorem modułu 3 w województwie podlaskim jest Podlaski Kurator Oświaty:


Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok


Informacje dotyczące modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/rzadowy-program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.html

W załączniku do informacji dostępna jest informacja dotycząca prognozowanego podziału dotacji obejmującego środki wynikające z ustawy budżetowej oraz środki z rezerwy celowej (I transza) w 2021 r.