Informacja o obowiązku odśnieżania chodników

2022-12-13 12:42
Informacja o obowiązku odśnieżania chodników

W związku z rozpoczęciem sezonu zimowego oraz intensywnymi opadami śniegu Gmina Śniadowo przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, w tym odśnieżaniem chodników.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy jego nieruchomości. Wskazany obowiązek odśnieżania chodników obciąża nie tylko właścicieli, ale także użytkowników wieczystych i inne osoby władające nieruchomością, na przykład najemców!

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości określa również § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII.83.2019 Rady Gminy Śniadowo z 6 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo.

W związku z powyższym w celu wypełnienia ustawowego obowiązku nadzoru nad zapewnieniem przez właścicieli nieruchomości utrzymania i czystości na chodnikach Gmina Śniadowo apeluje do właścicieli nieruchomości o zapewnienie należytej staranności w odśnieżaniu chodników i usuwania błota. Czynności dokonywane przez właścicieli nieruchomości powinny być wykonywane w sposób periodyczny zapewniający utrzymanie czystości w sposób trwały.

Przypomina się, że niespełnienie obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania i czystości zgodnie z art.117 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny lub nagany.

Mając na względzie utrzymanie chodników w okresie zimowym w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie przez mieszkańców naszej Gminy apeluje się do właścicieli nieruchomości o obowiązkach w zakresie przestrzegania przedmiotowych przepisów prawnych dotyczących właściwego utrzymania porządku i czystości na chodnikach bezpośrednio przylegających do ich nieruchomości.