Usługi opiekuńcze

2022-07-28 21:38
KOMU I NA JAKICH ZASADACH PRZYSŁUGUJĄ USŁUGI OPIEKUŃCZE?
Osoby uprawnione
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 
Co obejmują usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:
  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np. dokonywanie zakupów i rozliczanie wydatków, przynoszenie usługobiorcy posiłków z punktu Żywieniowego, przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie usługobiorcy, zmycie naczyń po posiłku, wychodzenie  na spacer, bieżące sprzątanie mieszkania, a w szczególności ścieranie kurzu, odkurzanie całej powierzchni mieszkania, mycie zlewu, wanny, brodzika, sedesu w łazience, zlewozmywaka w kuchni, umycie podłogi w łazience i kuchni, przy użyciu środków czystości usługobiorcy ,utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (miednicy, kaczki, basenu, nocnika),wynoszenie śmieci itp.
  • opiekę higieniczną np. ogólne mycie usługobiorcy, mycie głowy, kąpanie, czesanie, golenie, obcinanie paznokci, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów, układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy ubieraniu, słanie łóżka itp.
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację np. mierzenie temperatury ciała, rozkładanie leków, podawanie leków drogą doustną, doodbytniczą, wziewną (inhalacje) lub przez skórę (wcieranie), oklepywanie, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, stosowanie okładów i kompresów, zmiana opatrunków,
  • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to szczególny rodzaj usług dostosowany do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te są świadczone przez specjalistów, np. pielęgniarki, rehabilitantów.
Jak uzyskać taką pomoc?
O pomoc w formie  usług opiekuńczych  należy zwrócić się do OPS w Śniadowie.  Usługi opiekuńcze przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy oraz przedstawieniu wymaganej dokumentacji, tj.
  • zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem o konieczności objęcia osoby usługami opiekuńczymi;
  • zaświadczenia o wynagrodzeniu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielnie pomocy w formie usług opiekuńczych lub zaświadczenia właściwego organu emerytalno- rentowego o wysokości uzyskanego świadczenia emerytalnego/rentowego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
  • kserokopii decyzji o wysokości ostatniej waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego;
  • innych dokumentów, które uzależnione są od sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej osoby lub rodziny.
Odpłatność
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2022r. Nr 2268 ze zm.), zwanemu dalej kryterium dochodowym. W przypadku osoby w rodzinie jest to kwota 600,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 776,00 zł.
Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu i  na zasadach ustalonych przez władze gminy w drodze uchwały.