Zasady przyznawania pomocy społecznej

2022-07-28 21:20
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są:
 • na wniosek osoby zainteresowanej
 • na wniosek jej przedstawiciela ustawowego
 • na wniosek innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
 • z urzędu
 
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
 
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej);
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie);
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny).
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej
 
 
ETAPY PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
 1. Złożenie wniosku
  Świadczenia udzielane są na wniosek:
  • osoby zainteresowanej,
  • jej przedstawiciela ustawowego,
  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
  Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.
  Podanie o pomoc należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śniadowie przy ul. Ostrołeckiej 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
   
 2. Sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego
  Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu osoby lub rodziny. Celem wywiadu jest ustalenie ich aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz - w oparciu o dokonaną analizę i diagnozę -  opracowanie planu pomocy.
  Zasady i tryb przeprowadzania wywiadu reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Brak zgody osoby zainteresowanej na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.
  Strona wnioskująca o pomoc powinna dysponować dokumentami, które pozwolą ustalić dane personalne oraz informacje niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, materialnej, stanu zdrowia.
  Podczas wywiadu środowiskowego składane jest także oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia. W razie wystąpienia dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu udokumentowanego przez osobę / rodzinę ubiegającą się o przyznanie pomocy społecznej, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, można odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
 3. Termin i sposób załatwienia wniosku o pomoc
  Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
  Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 KPA).
 4. Realizacja przyznanego świadczenia
  Zakres przyznanej pomocy jest zależny od wielu czynników, a w szczególności wynika z  indywidualnej sytuacji każdej osoby lub rodziny, a także od możliwości finansowych GOPS. Musi być przy tym zgodny z celami pomocy społecznej. Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu zaproponuje pomoc, która jest możliwa do udzielenia w danym przypadku i uzasadniona sytuacją osoby lub rodziny występującej o pomoc.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
Brak współdziałania, a w szczególności:
 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną,
 • marnotrawienie przyznanych świadczeń
 stanowią podstawę do:
 • odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,
 • wstrzymania świadczeń pieniężnych,
 • przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
 
Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022r.
 
W dniu 15 lipca 2021r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1296 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej.
 Rodzaj
Kwoty od 1 stycznia 2022 r.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
 
776,00 zł
Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie
 
600,00 zł / os.
Maksymalna kwota zasiłku stałego
 
719,00 zł
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego
 
345,00 zł
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.