Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 12.08.2021

2021-08-10 09:33
w sprawie opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śniadowo
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 12.08.2021

Spotkanie odbędzie się 12 sierpnia o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie. 

W spotkaniu weźmie udział architekt opracowujący Studium oraz profesjonalni moderatrorzy. 

Zachęcamy mieszkańców do udziału, aby złożyć swoje opinie i wnioski do przedmiotowego dokumentu planistycznego.

Gmina Śniadowo zapewnia transport osobom niepełnosprawnym, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu - po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (nr tel. 86 224 15 73).

 

Cały czas można także zgłaszać uwagi i propozycje poprzez stronę http://konsultacje.podlasie.pl/sniadowo/ w zakładce ANKIETA.

 

Uchwalenie Studium przyczyni się do poprawy bieżącej sytuacji Gminy. Wpłynie na jej rozwój zarówno społeczny, jak i gospodarczy. Wskazując tereny potencjalnie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, produkcyjną czy usługową, realnie wpłynie na zwiększenie możliwości tworzenia się małych zakładów usługowo – produkcyjnych, a co za tym idzie również zwiększenie dochodów gminy oraz możliwość rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Ważnym argumentem przemawiającym ze sporządzeniem aktualizacji całego Studium są realizowane i planowane inwestycje ponadlokalne: budowa drogi S61, budowa podziemnego gazociągu wysokiego ciśnienia Stare Konopki – Ostrołęka oraz budowa gazociągu Polska – Litwa.

Wyznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stref: obszar leśny, obszar rolny, zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, zabudowa usługowa zapobiegnie powstawaniu kolejnych konfliktów przy realizacji zamierzeń poszczególnych interesariuszy.