Informacja dla podmiotów urządzających loterie fantowe i gry bingo fantowe

2017-06-16 09:34
Zasady urządzania gier losowych, do których zalicza się m.in. loterie fantowe, jak i gry bingo fantowe określa Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
Informacja dla podmiotów urządzających loterie fantowe i gry bingo fantowe

 

          Zgodnie z definicją zawartą w ustawie:

  • Gra bingo fantowe to gra losowa, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe (art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy).
  • Loteria fantowa to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe (art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy).

            Loterie fantowe i gry bingo fantowe mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia lub zgłoszenia, co jest warunkowane wartością puli wygranych:

  • Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej (kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. kwota ta wynosiła – 4 244,58 zł), mogą być urządzane przez ww. podmioty, po dokonaniu ich zgłoszenia.
  • Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej oraz nie przekracza 15-krotności tej kwoty, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia.

Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia gry właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno–skarbowego (województwo podlaskie – Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku).

Wszystkie pozostałe przypadki wymagają uzyskania zezwolenia dyrektora izby administracji skarbowej, zgodnie z właściwością miejscową (województwo podlaskie – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku).

Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b ustawy o grach hazardowych, powinno spełniać wymogi określone w art. 38 ustawy o grach hazardowych.

Uwaga

Urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe bez dokonania zgłoszenia zagrożone jest karą pieniężną, a także stanowi przestępstwo skarbowe.

Przy planowaniu loterii fantowej lub gry bingo fantowe należy pamiętać, że uzyskany z nich dochód musi być przeznaczony w całości na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. W terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry, organizator obowiązany jest przedstawić organowi wydającemu zezwolenie / przyjmującemu zgłoszenie szczegółową informację o realizacji tego obowiązku.

            Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-
podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/loterie-fantowe-i-gry-bingo-fantowe
został zamieszczony szczegółowy materiał informacyjny odnośnie zasad urządzania loterii fantowych i gier bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wraz z przykładowym zgłoszeniem, wzorami oświadczeń oraz regulaminem.

 

W przypadku dalszych pytań należy kontaktować się z Krajową Informacją Skarbową:

- z tel. stacjonarnych: 801 055 055,

- z tel. komórkowych: (22) 330 03 30